W dniu 15 kwietnia 2016 r. w życie wejdzie istotna zmiana przepisów prawa własności przemysłowej. Tym samym zaczną obowiązywać nowe zasady postępowania dot. udzielania praw ochronnych na znaki towarowe. Jest to ostatnia, najistotniejsza z trzech niedawnych nowelizacji prawa własności przemysłowej.

Do 15 kwietnia 2016 r. postępowanie przed Urzędem Patentowym odbywało się w systemie badawczym, w którym zgłoszenia znaków towarowych podlegały wnikliwemu badaniu zarówno formalnemu, jak i materialnemu, przy uwzględnieniu względnych oraz bezwzględnych podstaw udzielenia praw ochronnych. Postępowanie to kończyło wydanie przez Urząd decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy lub o odmowie jej udzielenia. Postępowanie takie wiązało się z jednej strony z pewnością uprawnionych i bezpieczeństwem konsumentów, ale z drugiej strony było ono długie i droższe, a jednocześnie niedostosowane do unijnych uwarunkowań prawno-gospodarczych.

Natomiast od 15 kwietnia 2016 r. omawiane postępowanie odbywa się w systemie sprzeciwowym, w którym dokładne badanie dokonywane przez Urząd Patentowy zostało znacznie ograniczone. Odtąd Urząd bada zgłoszenie pod względem wymogów formalnych, mając na uwadze tylko podstawy bezwzględne udzielenia ochrony na znak towarowy. Tym samym Urząd nie będzie już samodzielnie badał, m.in. czy podobny lub nawet identyczny znak towarowy został wcześniej zarejestrowany (przypadki kolizji). Po tak wykonanym badaniu, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia, Urząd ujawni informacje o znaku towarowym, dacie pierwszeństwa, dacie i numerze zgłoszenia, wykazie towarów i usług oraz zgłaszającym, a następnie niezwłocznie dokona zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może w terminie 3 miesięcy od daty ww. ogłoszenia wnieść sprzeciw wobec wyznaczenia na terytorium Polski międzynarodowego znaku towarowego lub wobec zgłoszenia znaku towarowego, w obu przypadkach ze względu na przeszkody rejestracji znaku towarowego. Warto wskazać, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:

  • którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
  • identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
  • identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.

Co istotne, trzymiesięczny termin nie ulega przywróceniu. W razie braku sprzeciwu oraz braku zasadności sprzeciwu w wyniku przeprowadzonego postępowania ze sprzeciwu Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Urząd Patentowy odmówi jednak udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie, w którym sprzeciw został uznany za zasadny, chociaż w pozostałym zakresie udzieli prawa ochronnego. Niezależnie od tego osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności dotyczących zdolności odróżniającej znak towarowy. W przypadku, gdy uwagi te okażą się trafne, Urząd będzie mógł wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Z powyższego wynika wniosek, że rola uprawnionych do wcześniejszych znaków towarowych musi stać się bardziej aktywna w zakresie monitorowania dokonywanych zgłoszeń. W odróżnieniu do OHIM polski Urząd Patentowy w tym zakresie poinformuje (w sposób niewiążący) jedynie zgłaszającego znak towarowy o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonych do oznaczania takich samych lub podobnych towarów.

Wprowadzone zmiany należy ocenić jako pozytywne, gdyż dostosowują obowiązujące w Polsce postępowanie zgłaszania i rejestrowania znaków towarowych do uwarunkowań unijnych, ale przede wszystkim ułatwiają i przyspieszają cały proces rejestracji znaków towarowych.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.