Polityka prywatności

Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Prawną Lebek i Wspólnicy sp.k. na potrzeby komunikacji elektronicznej, przede wszystkim za pośrednictwem strony internetowej www.kancelarialebek.pl oraz poczty e-mail Kancelarii.

W związku z tym niniejsza Polityka zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące sytuacji, kiedy to Kancelaria występuje w roli administratora danych osobowych w myśl przepisów RODO. Natomiast odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z działaniami windykacyjnymi podejmowanymi przez Kancelarię w imieniu jej Partnerów znajdą Państwo tutaj.

Używany w niniejszej Polityce prywatności skrót „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności – 11.07.2022 r.

Informacje ogólne:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sposób opisany w niniejszej Polityce jest Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Fabrycznej 6, 53-609 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 353062, NIP 8971760700, REGON 021223465.

Inspektorem ochrony danych Kancelarii jest Szymon Goździk. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@kancelarialebek.pl.

Inspektorem ochrony danych Kancelarii jest Szymon Goździk. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@kancelarialebek.pl lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt 1..

W Kancelarii nie tylko został wyznaczony inspektor ochrony danych, który prowadzi kontrole nad przestrzeganiem polityk ochrony danych osobowych i innych istotnych informacji, ale powołano także administratora systemu informatycznego, który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem systemów informatycznych, w których są przetwarzane dane osobowe. Każdy zatrudniony w Kancelarii został przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych oraz zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie zatrudnienia, także po zakończeniu współpracy.

Kancelaria stosuje liczne zabezpieczenia techniczne oraz organizacyjne, które zapewniają pełną poufność Państwa danych. Kancelaria udostępnia dane osobowe podwykonawcom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. W tym celu Kancelaria zawiera z podwykonawcami umowy gwarantujące możliwie najwyższy poziom zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię jako administratora:

 • Prawo dostępu do danych
  Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji, czy Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Wskazanie zakresu przetwarzanych danych nastąpi po zweryfikowaniu Państwa tożsamości.
 • Prawo do sprostowania danych
  Jeśli uważają Państwo, że przetwarzane przez Kancelarię dane osobowe są nieprawidłowe, prosimy nas o tym poinformować.
 • Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać. Dotyczy to więc zgody na dane dodatkowe, które udostępnili nam Państwo podczas komunikacji elektronicznej i przesyłania dokumentów rekrutacyjnych, np. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Kancelarii czy e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Zgodę można wycofać kontaktując się z Kancelarią, np. poprzez formularz kontaktowy.
 • Prawo do sprzeciwu
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile opiera się ono na uzasadnionym interesie Kancelarii, tj. w przypadku komunikacji elektronicznej, plików cookies niezbędnych do działania strony internetowej, przetwarzania danych z publicznych rejestrów dotyczących przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz reprezentantów spółek a także przetwarzania danych osobowych w celu obrony i dochodzenia roszczeń.Można to zrobić kontaktując się z Kancelarią, jednak zgodnie z przepisami RODO Kancelaria ma prawo nie uwzględnić sprzeciwu, m. in. wtedy, gdy istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z tym złożenie sprzeciwu nie jest wiążące, a wyjątkiem od tej zasady jest przetwarzanie danych w celach marketingowych. Jeśli sprzeciw zostanie uwzględniony, Kancelaria nie musi jednak usuwać danych osobowych, a jedynie przestać z nich korzystać.
 • Prawo do usunięcia danych
  Mogą Państwo żądać, aby Kancelaria usunęła niektóre bądź wszystkie dotyczące Państwa dane osobowe. Jednak zgodnie z przepisami prawa, Kancelaria uwzględni to żądanie jedynie w niektórych przypadkach, co szerzej zostało opisane w art. 17 RODO. Przykładowo Kancelaria może odmówić usunięcia danych, jeśli przetwarza je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  RODO przewiduje możliwość żądania czasowego wstrzymania przetwarzania danych gdy zgromadzone dane są nieprawidłowe (ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one poprawione); kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych; kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą; kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych (ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten ma podstawy).
 • Prawo do przenoszenia danych
  Prawo do dotyczy przenoszenia danych osobowych pomiędzy różnymi podmiotami. To prawo przysługuje w przypadku, gdy Kancelaria przetwarza dane w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa zgodę albo jest związane z wykonywaniem umowy.
 • Prawo do skargi
  Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w następujących sytuacjach:

Kancelaria jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, w drodze korespondencji mailowej lub kontaktu telefonicznego. W przypadku komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych Kancelarii zob. pkt 6 niniejszej Polityki.

Kancelaria przetwarza te dane w celu komunikacji z Państwem, w tym w celu identyfikacji nadawcy wiadomości. Dzięki temu możemy odpowiedzieć na przesyłane wiadomości i pomóc Państwu w rozwiązaniu przedstawionych spraw.

Skorzystanie wyżej wymienionych form komunikacji wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie (przede wszystkim adres e-mail). Mogą Państwo podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe jest niezbędne do przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii w postaci komunikacji oraz marketingu własnych usług Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO). Jednak jeśli chodzi o dane, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku działań komunikacyjnych zmierzających do zawarcia umowy na Państwa żądanie albo wykonywania już zawartej z Państwem umowy, podstawą przetwarzania niezbędnych danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane te będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do komunikacji, np. rozwiązania przedstawionej Państwa sprawy albo zawarcia i wykonania umowy. W zależności od rodzaju sprawy dane będą przetwarzane również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy albo wykonaliśmy zawartą umowę, czyli przez czas przedawnienia roszczeń. Ponadto dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody albo uznania sprzeciwu.

Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Kancelarią, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne i telekomunikacyjne (np. hosting serwisu internetowego).

W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Państwu praw znajdują się w pkt. 4 niniejszej Polityki.

Kancelaria staje się administratorem danych osobowych użytkowników wchodzących w interakcję z profilem Kancelarii w serwisie LinkedIn, jednak tymi danymi administruje także właściciel tego serwisu. W przypadku kontaktu z Kancelarią przez media społecznościowe, zostaną udostępnione Kancelarii Państwa imię, nazwisko i zdjęcie oraz inne informacje, które Podali Państwo w mediach społecznościowych i ustawili jako widoczne. Dane te są udostępniane zgodnie z politykami prywatności danego serwisu, a Kancelaria nie ma wpływu na takie udostępnianie.

Adres profilu Kancelarii: https://www.linkedin.com/company/kancelaria-prawna-lebek-i-wsp%C3%B3lnicy-sp-k/
Nazwa serwisu: Linkedin
Właściciel serwisu: LinkedIn Corporation
Adres do polityk prywatności serwisu: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Kancelaria zrealizuje Państwa prawa w zakresie jakim umożliwia to operator danego serwisu. W przypadku mediów społecznościowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane także przez okres obserwowania profilu Kancelarii. W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Państwu praw znajdują się w pkt. 4 niniejszej Polityki. Zwracamy jednak uwagę, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć swoje komentarze pod postami, przestać obserwować profil Kancelarii lub zrezygnować z posiadania konta w serwisie społecznościowym.

Aby strona mogła działać prawidłowo i zapewniała największy komfort jej użytkowania, wykorzystywane są pliki cookies (ciasteczka). Cookies to dane informatyczne, które podczas przeglądania serwisu są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne odpowiadają za utrzymanie sesji użytkownika wewnątrz systemu – tracą swoją ważność wraz z wylogowaniem lub zamknięciem systemu. Pliki stałe pozostają w urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.

Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają umieszczenie w pamięci urządzenia plików cookies. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione zgodnie z preferencjami użytkownika. Szczegółowej instrukcji jak tego dokonać należy poszukać w informacjach dostarczonych przez producenta przeglądarki internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie możliwości zapisu plików cookies na urządzeniu użytkownika może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności serwisu. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki, poprzez ich blokadę i usunięcie. Nie wpłynie to zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje o tym jak dokonać zmiany ustawień urządzenia i przeglądarki dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Na stronie stosowane są następujące pliki cookies:

Lp.
Nazwa ciasteczka
Funkcja ciasteczka
Rodzaj ciasteczka
Podstawa przetwarzania danych osobowych
1.
qtrans_front_language
Przechowuje informacje o wyborze języka przy przeglądaniu strony
Jest to cookie stałe, które wygasa po roku od utworzenia.
Uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu prawidłowego działania funkcjonalności strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2.
euCookie
Określają czy należy wyświetlić zgodę na instalację cookies.
Jest to cookie stałe, niezbędne do prawidłowego działania strony.
Uzasadniony interes Kancelarii, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.
cmplz_banner-status, cmplz_consented_services, cmplz_functional, cmplz_marketing, cmplz_policy_id, cmplz_preferences, cmplz_statistics
Zapewnia prawidłowe działanie bannera z komunikatem dotyczącym ustawień cookies.
Jest to cookie stałe, niezbędne do prawidłowego działania strony.
Uzasadniony interes Kancelarii, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.
pll_language
Zarządzanie ustawieniami językowymi.
Jest to cookie stałe, niezbędne do prawidłowego działania strony.
Uzasadniony interes Kancelarii, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.
trdipcktrffcext
Zapewnia funkcjonalność i sprawność serwisu oraz służy do śledzenia błędów.
Jest to cookie stałe, niezbędne do prawidłowego działania strony.
Uzasadniony interes Kancelarii, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu do Kancelarii na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Państwu praw znajdują się w pkt. 4 niniejszej Polityki.

Jeśli zapiszą się Państwo na zdalne szkolenie lub webinar (dalej: „szkolenie”) organizowany przez Kancelarię, Państwa dane osobowe oznaczone w formularzu zapisu jako obowiązkowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwa udziału w tym wydarzeniu. Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Brak podania tych danych uniemożliwia udział w szkoleniu.

Pozostałe dane mogą Państwo podać dobrowolnie, a podstawą prawną ich przetwarzania będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mają Państwo prawo wycofania zgody w każdym czasie kontaktując się z Kancelarią, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Ponadto jeśli przy zapisie na szkolenie wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie kanału komunikacji z Państwem do celów marketingowych Kancelarii (adres e-mail lub nr telefonu), dane te będą przetwarzane celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii w postaci komunikacji oraz marketingu własnych usług, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO. W tym zakresie przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu do Kancelarii.

Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. W przypadku szkoleń organizowanych przez Kancelarię za pośrednictwem platformy Clickmeeting, Państwa dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania ClickMeeting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez ClickMeeting znajdują się tutaj.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia albo do wycofania udzielonej zgody czy uwzględnienia przez Kancelarię Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także wycofania udzielonej zgody i złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w pkt. 4 niniejszej Polityki.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kancelaria jest administratorem danych osobowych (identyfikacyjnych i kontaktowych) przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz wspólników, członków zarządu, prokurentów i innych pełnomocników spółek z rejestrów publicznych, np. CEiDG, KRS, GUS, CEPiK, CRBR, rejestr VAT, Monitor Sądowy i Gospodarczy oraz ogólnodostępnych stron internetowych przedsiębiorstw.

Podstawą przetwarzania danych osobowych we wskazanych celach jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji oraz marketingu własnych usług Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku działań komunikacyjnych zmierzających do zawarcia umowy na Państwa żądanie albo wykonywania już zawartej z Państwem umowy, podstawą przetwarzania niezbędnych danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane osobowe zbierane przez Administratora z ogólnodostępnych źródeł będą przetwarzane do czasu kiedy przestaną być niezbędne w realizacji wyżej opisanych celów oraz do czasu złożenia sprzeciwu (przy czym sprzeciw nie dotyczy sytuacji związanych z zawieraniem umów).

Dane osobowe zbierane przez Administratora z ogólnodostępnych źródeł mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz podmiotom stale współpracującym z Administratorem przy realizacji wyżej wymienionych celów (m. in. obsługa informatyczna).

W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Państwu praw znajdują się w pkt. 4 niniejszej Polityki.

Kancelaria jest administratorem danych osobowych z dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez Państwa za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Te dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji oraz – po wyrażeniu stosownej zgody, która może być odwołana w dowolnym czasie – w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Kancelarię.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a w przypadku umowy o pracę w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewaluacji procesu rekrutacji oraz na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałym zakresie.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione portalom umożliwiającym publikowanie ogłoszeń rekrutacyjnych i przesyłanie zgłoszeń kandydatów do pracy (np. pracuj.pl) a także doradcom HR.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego została złożona aplikacja, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody. W celu rozpatrywania Państwa kandydatury również w toku przyszłych rekrutacji, zwracamy się z prośbą o zamieszczenie poniższej klauzuli w przesłanej aplikacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Prawną Lebek i Wspólnicy sp.k. danych osobowych podanych przeze mnie w przesłanej aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji, w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Kancelarii Prawnej Lebek i Wspólnicy sp.k. i przechowywanie ich przez 12 miesięcy.

Jeśli przekazują nam Państwo dane osobowe szczególnych kategorii (przede wszystkim informacje o zdrowiu) prosimy o dołączenie następującej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/łem w przesłanej aplikacji.

W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Państwu praw znajdują się w pkt. 4 niniejszej Polityki.

Dane osobowe, o których mowa w punktach 5-10 niniejszej Polityki, mogą być przetwarzane ponadto w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony ewentualnych roszczeń (art. 6. ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.

Państwa dane mogą być też przetwarzane w celu obsługi zapytań i żądań wynikających z RODO, w niezbędnym zakresie, o ile zgłosili Państwo takie żądania czy zapytania (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c w zw. z art. 5 ust. 2 RODO). Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

Ponadto w wyjątkowych sytuacjach dane mogą być udostępniane organom administracji publicznej lub organom ścigania, o ile taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, przez czas trwania postępowania.

W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w przypadku danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony ewentualnych roszczeń - prawo do wniesienia sprzeciwu do administratora.

Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Państwu praw znajdują się w pkt. 4 niniejszej Polityki.