Specjalizacje

Kluczem do efektywnej obsługi prawnej jest specjalizacja.
W naszej praktyce stawiamy na dziedziny ściśle związane z działalnością biznesową naszych Klientów, oferując im najwyższej jakości rozwiązania prawne.

Compliance

Powierzenie nam wdrożenia systemu compliance (CMS), w części lub całości przedsiębiorstwa, znacząco usprawnia funkcjonowanie firmy: ogranicza koszty działalności poprzez zoptymalizowanie procesów biznesowych, porządkuje strukturę, zapewnia zgodność działania z prawem, poprawia wizerunek wobec partnerów biznesowych. Oferujemy także outsourcing compliance officer’a, nadzorującego system compliance.

Osoby do kontaktu:
Szymon Goździk, s.gozdzik@kancelarialebek.pl

Prawo umów

Tworzymy, modyfikujemy i negocjujemy umowy w warunkach obrotu krajowego i międzynarodowego. Bierzemy pod uwagę tak cele biznesowe Klienta, jak i jego bezpieczeństwo prawno-podatkowe.

Osoby do kontaktu:
Jakub Artemiuk, j.artemiuk@kancelarialebek.pl
Anna Kałużna, a.kaluzna@kancelarialebek.pl
Paulina Remlein, p.remlein@kancelarialebek.pl
Konrad Wyrębowski, k.wyrebowski@kancelarialebek.pl

Prawo korporacyjne, M&A

Bierzemy udział w projektach z obszaru corporate governance i czynnościach corporate secretarial.

Osoby do kontaktu:
Łukasz Szczepaniak, l.szczepaniak@kancelarialebek.pl

Prawo pracy

Analizujemy i tworzymy dokumentację pracowniczą w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminów wewnętrznych. Nasze doradztwo obejmuje również obszary prawa pracy związane ze zmianami struktury właścicielskiej. Dodatkowo świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie delegowania pracowników do krajów UE i spoza UE oraz zatrudniania cudzoziemców.

Osoby do kontaktu:
Wojciech Górski, w.gorski@kancelarialebek.pl
Paulina Remlein, p.remlein@kancelarialebek.pl

Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo

Nasze wsparcie obejmuje audyt danych osobowych (w szczególności analizę procesów przetwarzania danych i ich weryfikację pod kątem obowiązków wynikających z przepisów) oraz kompletną asystę wdrożeniową (w tym przygotowanie całości dokumentacji i szkolenie wewnętrzne). Specjalizujemy się także w szacowaniu ryzyk oraz ocenie ich skutków w kontekście bezpieczeństwa systemu informacyjnego i planowania ciągłości działania.

Osoby do kontaktu:
Szymon Goździk, s.gozdzik@kancelarialebek.pl

Proces inwestycyjno-budowlany

Specjalizujemy się w bieżącej obsłudze prawnej inwestycji dla inwestorów, wykonawców i nadzoru inwestorskiego, począwszy od tworzenia dokumentacji umownej, aż po etap rozliczania projektu, w tym claim management.

Osoby do kontaktu
Anna Kałużna, a.kaluzna@kancelarialebek.pl
Łukasz Szczepaniak, l.szczepaniak@kancelarialebek.pl
Konrad Wyrębowski, k.wyrebowski@kancelarialebek.pl

Nieruchomości

Nasze wsparcie obejmuje wszelkie aspekty prawne związane z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczące zagospodarowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego. Świadczymy również doradztwo prawne w zakresie komercjalizacji powierzchni (umowy najmu, built-to-suit, zarządzanie nieruchomością).

Osoby do kontaktu
Anna Kałużna, a.kaluzna@kancelarialebek.pl
Łukasz Szczepaniak, l.szczepaniak@kancelarialebek.pl

E-commerce

Pomagamy także w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie własności intelektualnej i ochrony wizerunku.

Osoby do kontaktu
Szymon Goździk, s.gozdzik@kancelarialebek.pl
Konrad Wyrębowski, k.wyrebowski@kancelarialebek.pl

IP/IT

Przygotowujemy i pomagamy we wdrożeniu strategii ochrony IP jako kluczowej wartości firmy, identyfikując dobra podlegające ochronie, opracowując umowy i dokumenty wewnętrzne oraz uczestnicząc w rejestracji znaków towarowych. W razie ewentualnych naruszeń podejmujemy kroki prawne, w tym w drodze reprezentacji w sprawach o czyny nieuczciwej konkurencji.

Osoby do kontaktu:
Konrad Wyrębowski, k.wyrebowski@kancelarialebek.pl

Spory sądowe

Jeśli jednak dojdzie do sporu, gwarantujemy profesjonalną reprezentację procesową. W ramach wykonywanych czynności określamy strategię procesową, biorąc pod uwagę cele Klienta i możliwości procesowe.

Osoby do kontaktu
Jakub Artemiuk, j.artemiuk@kancelarialebek.pl
Paulina Remlein, p.remlein@kancelarialebek.pl
Konrad Wyrębowski, k.wyrebowski@kancelarialebek.pl

AML

przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W tym zakresie zapewniamy wsparcie w interpretacji i wdrożeniu wymogów regulacyjnych, a także w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych (m. in. przy identyfikacji klientów, ocenie ryzyka, monitorowaniu transakcji). Dokonujemy również oceny zgodności instytucji obowiązanej z przepisami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na poziomie polityk i procedur, procesów oraz systemów. Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację obowiązków w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Osoby do kontaktu
Szymon Goździk, s.gozdzik@kancelarialebek.pl

Whistleblowing

W ramach obsługi prawnej zapewniamy przeprowadzenie czynności wyjaśniających (z udziałem przedstawicieli organizacji), weryfikację ryzyk związanych z okolicznościami ujawnionymi w zgłoszeniu oraz rekomendacje dalszych czynności niezbędnych po stronie organizacji.

Dysponujemy własną aplikacją umożliwiającą zgłaszanie, raportowanie i zarządzanie nadużyciami w organizacjach. Jej zaletą jest bezpieczeństwo oraz pełna, wymagana obowiązującymi regulacjami, anonimowość.

Prawo kolejowe

Ponadto oferujemy specjalistyczne rozwiązania compliance uwzględniające specyfikę sektora transportu kolejowego, chroniące przed występowaniem nieprawidłowości oraz zmniejszające ryzyko prawne działalności przedsiębiorstwa.

Osoby do kontaktu:
Szymon Goździk, s.gozdzik@kancelarialebek.pl