Od 1 stycznia 2020 roku kierowców zacznie obowiązywać trzydziestodniowy termin na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu. Obecnie obowiązujące przepisy co prawda przewidują obowiązek poinformowania starosty o sprzedaży pojazdu, ale bez żadnej sankcji w razie jego niewykonania.

W uzasadnieniu projektu ustawy o zamianie ustawy Prawo o ruchu drogowy i niektórych innych ustaw czytamy, że wprowadzane rozwiązania mają na celu m.in. poprawę warunków legalnego obrotu pojazdami i referencyjności danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Aby zrealizować wyżej wymienione cele przewidziano obowiązkowy trzydziestodniowy termin na złożenie przez właściciela pojazdu wniosku o rejestrację pojazdu liczony od dnia:

  • zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dopuszczenia do obrotu pojazdu przez organ Służby Celnej – dotyczy pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa członkowskiego.

Co więcej, taki sam termin na złożenie wniosku o rejestrację będzie miał „posiadacz pojazdu powierzonego mu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną”. W takim przypadku trzydziestodniowy termin zacznie biec od „dnia sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.  Ten sam termin obowiązuje również właścicieli, którzy będą chcieli wyrejestrować swoje auta lub inne pojazdy.

Kierowcy, którzy nie dotrzymają obowiązku terminowego zgłoszenia do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu muszą liczyć się z tym, że zostaną obciążeni karą od 200 zł do 1000 zł.

Nowe przepisy mają spowodować, że obowiązek informowania starosty o sprzedaży samochodu przestanie być fikcją, a surowe kary mają zmusić właścicieli pojazdów do szybszej rejestracji auta. Jednocześnie są one odpowiedzią na zarzuty Komisji Europejskiej, która wypominała Polsce brak wdrożenia unijnej dyrektywy z dnia 18 września 2000 roku w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.