1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700). Wprowadzono zupełnie nowy przepis art. 19c ustawy o KRS. Został on wprowadzony przez ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175). Należy podkreślić, że zmiany są istotne, ponieważ dotyczą podmiotów, które składają wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS.

Nowelizacja ustawy o KRS odnosi się do tych wniosków o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS, z których wynika, że nastąpiło nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku składania do akt rejestrowych dokumentów w  trybie art. 9 ust. 2 ustawy o KRS (w przypadku, gdy przepis szczególny nakazuje zgłoszenie określonych danych sądowi rejestrowemu lub ich wpisanie do Rejestru, a dane te nie podlegają wpisowi do określonego działu Rejestru), które zawierają informacje o zmianach wspólników spółki.

Wprowadzony art. 19c ustawy o KRS stanowi, że w razie składania powyżej wskazanych wniosków konieczne jest także złożenie oświadczenia, czy wnioskodawca jest cudzoziemcem w  rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175). W przypadku posiadania statusu cudzoziemca razem z tym oświadczeniem należy również złożyć oświadczenie, czy wnioskodawca jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym  nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy obowiązek powinien być realizowany przez zamieszczenie właściwych informacji we wniosku składanym na urzędowym formularzu bądź w czasie wypełniania wniosku o rejestrację spółki z wykorzystaniem wzorca umowy spółki.

Składane oświadczenia mają stanowić dla sądów rejestrowych podstawowe źródło informacji o  statusie określonego podmiotu. Zmiany wprowadzone w ustawie o KRS służą także ułatwieniu wykonywania obowiązku przez sądy, które są zobowiązane (na podstawie znowelizowanego art. 8a ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) do przesyłania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

  1. odpisów prawomocnych orzeczeń: o stwierdzeniu nabycia spadku oraz na podstawie których cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na terytorium Polski lub nabył albo objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej, w tym odpis europejskiego poświadczenia spadkowego,
  2. kopii dokumentów złożonych do akt rejestrowych, z których wynika, że doszło do nabycia lub objęcia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków przez cudzoziemca w  spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do tej pory sądy w ramach realizacji powyższej wskazanego obowiązku wysyłały do ministra właściwego do spraw wewnętrznych tylko te postanowienia, co do których z akt rejestrowych wprost wynikało, że akcje lub udziały zostały nabyte lub objęte przez cudzoziemca.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.