Wraz z nowym rokiem przedsiębiorcy będą musieli się zmierzyć z kolejnymi zmianami prawnymi dotyczącymi zarówno umów zlecenia, jak i umów w ramach tzw. samozatrudnienia w zakresie świadczenia usług. Ustawodawca wprowadził od 1 stycznia 2017 r. dla wyżej wspomnianych umów minimalną stawkę godzinową, która w 2017 r. wynosić będzie 13 zł brutto (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016r. w sprawie wysokości stawki godzinowej w 2017r.).

Wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej przysługującej za realizację umów cywilnoprawnych będzie podlegało szczególnej ochronie, tak jak to jest w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Nowe przepisy przewidują zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej oraz przeniesienia go na inną osobę. Ponadto na zleceniodawcę nałożono obowiązek realizacji wypłat wynagrodzenia w formie pieniężnej. Takie postanowienia stanowią ochronę dochodów zleceniobiorcy oraz zabezpieczenie przed nadużyciami i próbami omijania wprowadzonych regulacji.

W celu umożliwienia kontroli zapewniania minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorcy niezbędne jest określenie zasad ustalania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Co do zasady kwestie te powinny być ustalone w umowie zawartej przez strony. Jeżeli umowa nie będzie zawierała ustaleń co do sposobu potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, zleceniobiorca będzie zobowiązany przedkładać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Należy pamiętać przy tym, aby ustalenia te zostały dokonane pomiędzy stronami umowy w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. W przypadku umowy zawartej w formie ustnej zleceniodawca, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia, jest zobowiązany potwierdzić w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia lub usługi; w razie braku takiego potwierdzenia podstawą ustalenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług będzie stosowna informacja przedłożona przez zleceniobiorcę w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Jednocześnie należy nadmienić, iż sam zapis konkretnej umowy, mówiący o tym, że zatrudniona osoba zobowiązuje się do przepracowania w miesiącu ustalonej z góry liczby godzin, będzie niewystarczający dla precyzyjnego ustalenia rzeczywiście wypracowanego czasu, bowiem utrudnia obliczenie, czy stawka godzinowa nie jest niższa niż minimalny pułap określony ustawą.

Ustawodawca w nowych przepisach przewidział również sytuację, w której zlecenie lub usługa realizowane jest przez więcej niż jedną osobę albo zostaje powierzone osobie trzeciej. Gwarancją minimalnego wynagrodzenia objęta jest każda z tych osób realizujących zlecenie, a potwierdzenie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.

Pracodawca powinien dysponować dokumentem wskazującym dokładną liczbę godzin realizowanych danej umowy przez okres co najmniej trzech lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do umów zawartych od dnia ich wejścia w życie, a także do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r. i trwających po tym dniu.

Ustawodawca, wprowadzając zmiany przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych, nadał stosowne uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Inspekcja zyska uprawnienie do skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości zgodnej z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przedsiębiorca, który będzie wypłacał zleceniobiorcy wynagrodzenie za każdą godzinę w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, będzie podlegał karze grzywny od 1.000,00 zł do 30.000,00 zł.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.