Wraz z początkiem 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki wynagrodzenia za prowadzenie spraw przez adwokatów i radców prawnych. Zmiany te są wynikiem wejścia w życie dwóch rozporządzeń:

 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (DZ. U. Z 2015 r. poz. 1800);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłata za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804)

Nowe rozporządzenia są rezultatem postulatów zgłaszanych przez samorząd adwokacki i radcowski. Należy bowiem zauważyć, iż wysokość dotychczasowych stawek nie była zmieniana od prawie 12 lat.

Stawki minimalne wzrosły dwukrotnie, a ich wysokość uzależniona jest od wysokości przedmiotu sporu. Tak więc, począwszy od 2016 r., wysokość wynagrodzenia przedstawia się następująco:

 • wartość przedmiotu sporu do 500 zł – 120 zł;
 • powyżej 500 zł do 1 500 zł – 360 zł;
 • powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 1 200 zł;
 • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 2 400 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4 800 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7 200 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Podwyższone zostały również stawki radców i adwokatów w innego rodzaju postępowaniach, na przykład:

 • za rozwód wynagrodzenie pełnomocnika wynosi 720 zł, a jeśli sąd orzeka o winie rozkładu pożycia – 1 080 zł,
 • o wpis w księdze wieczystej – 240 zł,
 • o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 1 080 zł,
 • za rejestrację spółki – 2 400 zł

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż w sytuacji, gdy nakład pracy pełnomocnika w danej sprawie jest ponadprzeciętny, wówczas wysokość wynagrodzenia może zostać zwielokrotniona nawet do 6-krotności. Przez nakład pracy pełnomocnika w danej sprawie należy rozumieć nie tylko ilość i obszerność złożonych w sprawie pism procesowych oraz udział w rozprawach i posiedzeniach sądu, lecz również pozasądową pomoc prawną udzieloną klientowi w związku ze sprawą. Sąd, badając nakład pracy radcy prawnego lub adwokata w sprawie, nie kieruje się samą obszernością fizyczną pism procesowych, ale przede wszystkim ich zawartością merytoryczną.

Sprawy, które zostały skierowane do sądu przed 01.01.2016 r. i niezakończone, liczą się według starych reguł, ale tylko do końca pierwszej instancji.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.