Wraz z nowym rokiem w życie weszły przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

 • dodano definicję działki budowlanej, którą należy rozumieć jako nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego,
 • dodano definicję parkingu, który należy rozumieć jako wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują,
 • dodano definicję aneksu kuchennego, który należy rozumieć jako część pomieszczenia mieszkalnego służącą do przygotowywania posiłków,
 • zmieniono definicję zabudowy śródmiejskiej, którą należy rozumieć jako zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • zmieniono definicję terenu biologicznie czynnego, który należy rozumieć jako teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie,
 • ustalono minimalną powierzchnię użytkową na 25 m2 dla nowych mieszkań,
 • usunięto określenie minimalnej powierzchni sypialni i kuchni w mieszkaniach,
 • zwiększono szerokość dla stanowisk postojowych dla samochodu osobowego do 2,5 m,
 • wprowadzono konieczność zapewnienia w nowych budynkach gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2, a także stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2 wydzielonego pomieszczenia dostosowanego do karmienia i przewijania dzieci, które powinno być wyposażone w umywalkę oraz wentylację,
 • poszerzono ilość stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w określonych odległościach od okien budynków oraz od granicy działki budowlanej (m.in. 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk, z poprzednich 4 stanowisk); podobne zmiany dotyczą stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych oraz otwartych garaży wielopoziomowych, choć obowiązują tu mniejsze odległości (od 3 m); wprowadzono jednak wyjątek od ww. ograniczeń, odnoszący się do parkingów niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku,
 • wyodrębniono również odległości od okien budynków oraz od granicy działki budowlanej względem stanowisk postojowych dla samochodów innych niż samochody osobowe (10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk oraz 20 m – powyżej 4 stanowisk);
 • odległość stanowisk postojowych od okien budynków oraz od granicy działki budowlanej nie musi być zachowana (0 m, względem poprzednich 5 m) dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, lecz miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania,
 • możliwość sytuowania budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę granicy działki innego budynku, w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, ograniczono do ustaleń planu miejscowego (wyłączono zastosowanie tej możliwości przy pomocy decyzji o warunkach zabudowy),
 • wprowadzono wiele zmian w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, kładąc akcent na zapobieganie pożarom.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.