Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło nową wersję projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawne, czyli sygnalistów.

Oto najważniejsze z projektowanych zmian:

  • wyłączenie z postanowień ustawy gmin liczących mniej niż 10 000 mieszkańców
  • uzupełnienie katalogu tzw. „działań odwetowych” o: obniżenie wysokości świadczeń związanych z pracą, przymus, zastraszanie lub wykluczenie, mobbing, dyskryminację, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie, spowodowanie straty finansowej, wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym nadszarpnięcia reputacji, zwłaszcza w mediach społecznościowych
  • wprowadzenie obowiązku realizacji ustalenia procedury wewnętrznej przez: podmioty prywatne, zatrudniające co najmniej 250 osób, podmioty prywatne wykonujące działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, podmioty publiczne, procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych albo procedury zewnętrznej przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo organ publiczny – w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy
  • zmiana okresu przechowywania danych w rejestrze zgłoszeń, po zakończeniu prowadzenia działań następczych, z 5 lat na 12 miesięcy
  • zgłaszający będzie mógł dokonać zgłoszenia zewnętrznego – bez konieczności zgłoszenia wewnętrznego – nadal do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też do organu publicznego (tj. naczelne i centralne organy administracji rządowej, organy państwowe, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Komendant Główny Straży Pożarnej oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)
  • wprowadzono przepis, że w przypadku, kiedy informacja o naruszeniu prawa zostanie zgłoszona anonimowo podmiotowi prawnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub organowi publicznemu lub ujawniona publicznie, a w wyniku czego dojdzie do ujawnienia tożsamości zgłaszającego i zostaną podjęte wobec niego działania odwetowe, będzie podlegał ochronie takiej, jak zgłaszający nieanonimowo
  • wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych mają być zawarte w formie „procedury wewnętrznej”
  • zaktualizowano przepisy karne: wprowadzono usiłowanie utrudnienia dokonania zgłoszenia; wprowadzono rozróżnienie utrudniania i usiłowania dokonania zgłoszenia od stosowania przemocy, groźby lub podstępu przy utrudnianiu lub usiłowaniu dokonania zgłoszenia; wprowadzona została regulacja, która przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3 w przypadku, kiedy stosowane będą łącznie więcej niż 2 działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego; obniżono w niektórych przypadkach górny wymiar ustawowego zagrożenia.