Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831) wraz z nadejściem dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadza zmiany w zasadach oskładkowania umów zleceń.

Do końca ubiegłego roku osoba, która pracowała na podstawie więcej niż jednej umowy zlecenia, byłą obowiązkowo objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie umowy, która została zawarta najwcześniej. Jednakże mogła ona dobrowolnie, po złożeniu wniosku, zostać objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z pozostałych umów zlecenia bądź z części zawartych umów. Istniała również możliwość zmiany tytułu ubezpieczenia. Skutkowało to tym, że większość osób podlegających przedstawionej regulacji, wybierała umowę z najniższą podstawą wymiaru składek celem zapłaty jak najmniejszej składki ZUS.

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2016 r. osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, która pracuje na podstawie więcej niż jednej umowy zlecenia, zostaje objęta ubezpieczeniem z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Osoba taka może również dobrowolnie na swój wniosek zostać objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z pozostałych umów zlecenia, w tym wszystkich zawartych lub wybranych przez siebie. Jednakże jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem z innych zawartych umów zleceń, będzie podlegać ubezpieczeniom również z innych tytułów. Kwota najniższego wynagrodzenia przysługującego na podstawie umowy o pracę jest corocznie ustalana przez rząd w porozumieniu z Komisją Trójstronną. W roku 2015 minimalna płaca wynosiła 1 750 zł.

W przypadku gdy zleceniobiorca będzie prowadził działalność gospodarczą, zostanie zobowiązany do zapłaty składki wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia okaże się mniejsza od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej osoby prowadzące działalność gospodarczą. Składka ta wynosi  60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok. W roku 2015 wynosiła ona odpowiednio 2 375,40 zł.

Należy zaznaczyć, iż zleceniobiorca, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i korzysta z preferencyjnych składek ZUS, będzie jednocześnie zobowiązany do zapłacenia składek  wynikających z umowy zlecenia.

Według specjalistów wejście w życie wyżej opisanych zmian będzie skutkować zwiększeniem szarej strefy umów, które nie będą zawierane pisemnie. Przeprowadzona na zlecenie Centrum im. A. Smitha ankieta wykazała, że istnieje obawa zmniejszenia liczb miejsc pracy oraz ryzyko przerzucania dodatkowych kosztów na pracowników. W dłuższej perspektywie zmiany powinny okazać się korzystne dla zleceniobiorców poprzez zapewnienie minimalnej emerytury dzięki odprowadzaniu składek od minimalnego wynagrodzenia.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.