Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która wprowadziła istotne zmiany w przepisach Kodeksu Pracy. Jedną z najważniejszych zmian jest wydłużenie do 21 dni terminów na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, a także żądania nawiązania umowy o pracę.

Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia wymogu zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone. W związku z tą zmianą umowa o wspólnej odpowiedzialności jest nieważna, jeżeli nie została ona zawarta na piśmie.

W dotychczasowym stanie prawnym zwiększenie zatrudnienia powyżej 19 pracowników wiązało się z dodatkowymi obowiązkami po stronie pracodawcy m.in. z obowiązkiem ustalania regulaminu pracy czy regulaminu wynagradzania. W związku z tym przedsiębiorcy, nie chcąc zwiększać zatrudniania w oparciu o stosunek pracy, wybierali umowy cywilnoprawne. Ustawodawca wyszedł jednak naprzeciw tym praktykom i złagodził wymogi prawne wobec małych przedsiębiorców, tj. podniósł progi dotyczące obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy z 20 do 50 pracowników. Przy czym pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników mogą fakultatywnie ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy, a pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników będą zobowiązani ustalać te regulaminy, jeżeli wystąpi o to z wnioskiem zakładowa organizacja związkowa działająca u danego pracodawcy.

Zmienione zostały także przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy. Pracodawca nie ma już obowiązku wydania  pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, jeżeli zamierza nawiązać z nim kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku  pracy, chyba że pracownik złoży wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o wydanie świadectwa pracy.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.