Dnia 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących realizacji umów handlowych z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Nowe przepisy w pewnych okolicznościach gwarantują takim podmiotom prawa przysługujące konsumentom. Ma to wpływ na ustalanie oraz realizację warunków umownych, w szczególności w e-commerce.

Co się zmieniło?

Od teraz obok konsumentów i przedsiębiorców możemy mówić o trzeciej kategorii kontrahentów – tzw. przedsiębiorcach na prawach konsumenta (przedsiębiorcach uprzywilejowanych). Wszystkie podmioty gospodarcze powinny mieć tę kategorię na uwadze, bowiem status takiego przedsiębiorcy jest w kilku aspektach zbliżony do statusu konsumenta.

Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest osoba fizyczna, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (kody PKD wskazane w CEIDG). Tego rodzaju przedsiębiorcą nie będą spółki prawa handlowego (spółki jawne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością itd.). Kluczowa jest zatem treść umowy, z której powinno wynikać, czy zakup towaru lub usługi ma dla przedsiębiorcy charakter zawodowy. Np. zakup ekspresu do kawy przez mechanika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, w celu wykorzystania wewnątrz zakładu pracy, nie będzie miał charakteru zawodowego, a więc w takiej sytuacji ww. mechanik będzie przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Korzyści dla przedsiębiorców na prawach konsumenta

Ze zmian przepisów wynikają trzy główne zmiany, mające znaczenie dla przedsiębiorców na prawach konsumenta, a także dla ich kontrahentów:

  • prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez wskazywania przyczyny (tzw. konsumencki zwrot towarów);
  • uprzywilejowanie przedsiębiorcy na prawach konsumenta w zakresie rękojmi;
  • brak możliwości stosowania tzw. klauzul niedozwolonych (abuzywnych) w umowach.

W praktyce ww. zmiany mają wpływ przede wszystkim na:

  • regulaminy sklepów internetowych oraz platformy online, w ramach których świadczone są usługi lub sprzedawane towary / usługi m.in. na rzecz przedsiębiorców na prawach konsumenta;
  • ogólne warunki handlowe i inne wzorce umowne stosowane w relacji firma–przedsiębiorca na prawach konsumenta;
  • treści umów zawieranych z przedsiębiorcami, jeżeli na ich podstawie kontrahent może zyskać status przedsiębiorcy na prawach konsumenta;
  • treści umów narzucanych przez przedsiębiorcę w relacji z przedsiębiorcą na prawach konsumenta, tj. gdy brakować będzie dowodów na indywidualne ustalanie warunków takiej umowy.

Sankcje za brak zgodności (non-compliance)

Niedostosowanie treści dokumentów (m.in. regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków handlowych czy umów) do nowych przepisów może powodować różne sankcje dla przedsiębiorców. W zakresie e-commerce możliwe jest m.in. wydłużenie terminu na zwrot towaru zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Ogólną konsekwencją niedostosowania umów będzie brak stosowania klauzul niekorzystnych dla kontrahenta, a także odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe wskutek realizacji umowy niezgodnie z przepisami prawa (pomimo zgodności z treścią samej umowy).

Reasumując, brak zgodności w opisanym zakresie może powodować nieskuteczność wielu postanowień umownych oraz skargi czy reklamacje klientów. Mimo że w tym przypadku nie mówi się o karach nakładanych przez organy państwowe, non-compliance w wymiarze praktycznym może mieć wiele niekorzystnych skutków dla firm i wpłynąć na poziom komplikacji istniejących procesów handlowych.

Rozwiązania dla Klientów Kancelarii

Dla przedsiębiorców działających w e-commerce, a także stosujących w swojej działalności ogólne warunki sprzedaży lub inne wzorce umowne oraz zawierających umowy handlowe z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, przewidujemy kompleksową obsługę prawną wraz z analizą ryzyka dla obecnych umów, regulaminów i wzorców umownych. Jesteśmy również otwarci na pomoc dla osób fizycznych, które nie są pewne, w jakich sytuacjach przysługiwać im będą określone prawa konsumenckie. Więcej informacji na ten temat otrzymają Państwo od prawników Kancelarii.

Niniejszy newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.