Przedsiębiorca nie może w okresie zawieszenia działalności gospodarczej prowadzić bieżącej działalności i w związku z tym wystawiać faktur VAT. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy to mimo zawieszenia działalności gospodarczej podatnik musi regulować zobowiązania, które powstały przed datą jej zawieszenia, jak również wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Na pewno obowiązkiem takim jest wystawienie faktury VAT dla udokumentowania wykonanej czynności jeszcze przed datą zawieszenia, co wiąże się z obowiązkiem złożenia deklaracji VAT na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. art. 14a ust. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Warto zauważyć, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z uregulowania zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. Pomimo bowiem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych, w szczególności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku CIT, podatku VAT, złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Zatem  mimo zawieszenia działalności gospodarczej podatnik musi regulować zobowiązania, które powstały przed datą jej zawieszenia, jak również wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Na pewno obowiązkiem takim jest wystawienie faktury VAT dla udokumentowania wykonanej czynności  jeszcze przed datą zawieszenia.

Zgodnie z art. 99 ust. 7 a i b ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji w okresie zawieszenia działalności nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Z treści art. 99 ust. 7 b ustawy o VAT wynika, że zwolnienie to nie dotyczy:

 1. podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 2. podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem;
 3. okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego;
 4. okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Przedsiębiorca nie może jednak wykraczać poza zakres ww. czynności, gdyż wówczas pojawiłaby się możliwość nie tylko naruszenia zakazu wykonywania działalności w okresie zawieszenia, ale także ewentualnego osiągnięcia przychodów z prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

Zauważyć należy, że zwolnienie z obowiązku składania deklaracji przez podatników zawieszających działalność gospodarczą nie oznacza zakazu składania takich deklaracji.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.