Grudniowa nowelizacja Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy zmiany dotyczące zawieszania i przerywania biegu terminu przedawnienia roszczeń.

Zawezwanie do próby ugodowej a bieg terminu przedawnienia w dotychczasowym stanie prawnym

W dotychczasowym stanie prawnym, który będzie obowiązywał do 29 czerwca 2022r., zawezwanie do próby ugodowej skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawnienia roszczenia, co oznacza, że od momentu zakończenia postępowania zainicjowanego takim wnioskiem, termin przedawnienia (przykładowo ogólny 3-letni dla roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) rozpocznie bieg na nowo.

Zawezwanie do próby ugodowej a bieg terminu przedawnienia według nowelizacji

Po wejściu w życie nowelizacji, czyli od 30 czerwca 2022r. i później, złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej będzie zawieszało bieg terminu przedawnienia roszczenia na czas trwania postępowania pojednawczego, co oznacza, że bieg ten będzie ulegać wydłużeniu o okres trwania postępowania, a w przypadku bezskutecznego zakończenia postępowania bieg będzie wznawiany, a nie – tak jak było dotychczas – liczony od nowa.

Wymiar praktyczny nowelizacji w sferze praw i obowiązków wierzyciela

Wraz z nowelizacją dotychczasowa praktyka znacznego wydłużania terminu przedawnienia zostanie wierzycielowi całkowicie wytrącona z ręki. Na gruncie jeszcze obowiązujących przepisów dzięki skutkowi w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia wierzyciel (po zakończeniu postępowania pojednawczego) zyskiwał dodatkowe lata dla dochodzenia swoich roszczeń. Od dnia wejścia w życie nowelizacji wierzyciel uzyska tyle dodatkowego czasu, ile zajęło Sądowi przeprowadzenie postępowania pojednawczego. W praktyce będzie to zależne od sprawnego działania konkretnego sądu. Im większy sąd, tym czas załatwienia sprawy jest dłuższy. W mniejszych sądach zauważa się tendencję odwrotną.

Problematyczna w tym zakresie zdaje się również kwestia ostatniego dnia terminu przedawnienia, który przy terminach 2-letnich i dłuższych kończy się 31 grudnia danego roku. Powszechną praktyką było kierowanie tego dnia (tj. 31 grudnia) wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, aby przerwać bieg terminu przedawnienia. Planowana zmiana spowoduje, że wniosek złożony np. 31 grudnia 2022 r. będzie miał ten skutek, że wydłuży termin przedawnienia o czas trwania postępowania pojednawczego i upłynie dnia następnego po zakończeniu tego postępowania.

Jakkolwiek ustawodawca widzi w planowanej zmianie szereg plusów, to jednak w ostatnich nowelizacjach kodeksu cywilnego i procedury cywilnej, zauważa się tendencję regulacji zdecydowanie na korzyść dłużnika. Proponowane rozwiązanie wymusi wręcz na wierzycielu niejednokrotnie rezygnację z możliwości polubownego załatwienia sporu przed sądem i podjęcie stanowczych kroków w zakresie wytoczenia powództwa.

Podsumowanie nowelizacji

  • nowelizacja wchodzi w życie 30 czerwca 2022r.;
  • wszystkie wnioski o zawezwanie do próby ugodowej złożone do 29 czerwca 2022r. będą wywierać skutek na dotychczasowych zasadach – będą przerywać bieg terminu przedawnienia;
  • wszystkie wnioski o zawezwanie do próby ugodowej składane od 30 czerwca 2022r. i później będą wywierać skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą:
Paulina Remlein – Radca Prawny | Associate

tel. 71 750 70 12
p.remlein@kancelarialebek.pl