Z powodu zmagań z pandemią Covid-19 praca w formie zdalnej stała się powszechnym zjawiskiem i formą świadczenia pracy. Przepisy tarcz antykryzysowych wprowadziły formalnie tryb pracy zdalnej. Na tym tle szczególnie istotnym zagadnieniem jest kwestia możliwości wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi pracującemu zdalnie.

Praca świadczona w formie zdalnej stanowi zasadniczo okres „normalnej” pracy, zmianie ulega jedynie miejsce jej świadczenia. Przejawia się to także w formie wypowiedzenia umowy o pracę świadczonej w formie zdalnej – obowiązują ogólne reguły. Oznacza to, że jeżeli pracodawca dokonuje wypowiedzenia umowy, to powinien przestrzegać reguł z art. 30 Kodeksu Pracy. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie o wypowiedzeniu powinno mieć formę pisemną. W tym zakresie należy odnieść się do regulacji Kodeksu Cywilnego, który w art. 78 stanowi, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Należy jednak wskazać, że złożenie własnoręcznego podpisu nie jest jedyną możliwą formą podpisania wypowiedzenia umowy o pracę. Wyróżnić można dwie formy wypowiedzenia umowy o pracę „na odległość”, bez osobistego wręczenia pracownikowi wypowiedzenia:

  • 1. Wiadomością e-mail opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • 2. Wypowiedzeniem odręcznie podpisanym i przesłanym pracownikowi tradycyjną formą pocztową.

Odnosząc się do pkt 1 powyżej, zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym podpisanie oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie wywoływało skutki tożsame ze złożeniem podpisu odręcznego. Wynika to także z okoliczności, iż Kodeks Cywilny zrównuje skutki oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej z oświadczeniem woli złożonym w formie elektronicznej. Powyższe oznacza, że pracodawca, który posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, będzie mógł wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę za pomocą e-maila. Stanowisko takie potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 sierpnia 2009 r. (sygn. akt I PK 58/09).

Nieopatrzenie wiadomości e-mail zawierającej wypowiedzenie umowy o pracę bezpiecznym podpisem elektronicznym w orzecznictwie uważane jest za skuteczne, ale niezgodne z przepisami (tak uchwała SN z dnia 2 października 2002 r. sygn. akt III PZP 17/02). Dla pracodawcy oznacza to, że pracownik będzie miał roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie. W przypadku uwzględnienia przez sąd roszczeń pracownika takie działanie wbrew przepisom może więc okazać się bardzo niekorzystne.

Jeśli zaś chodzi o pkt 2, pracodawca ma możliwość wypowiedzenia umowy o pracę poprzez przesłanie pracownikowi odpowiedniego dokumentu, własnoręcznie podpisanego, tradycyjną pocztą. Należy jednak pamiętać, aby nadać dokument listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wypowiedzenie umowy o pracę będzie uznane za prawidłowo doręczone w momencie odbioru przesyłki przez adresata lub inną osobę do tego upoważnioną. W przypadku braku odbioru przez pracownika listu poleconego uznaje się, że została ona doręczona po jej drugim awizowaniu przez operatora pocztowego.

Ponadto mając na względzie powyższe kwestie, szczególnie ważne dla pracodawcy, którego pracownicy świadczą pracę w formie zdalnej, może okazać się właściwe uregulowanie kwestii z tym związanych poprzez wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej. Postanowienia tego regulaminu w szczególności mogą dotyczyć kwestii godzin pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy, formy komunikacji pracownika z pracodawcą, etc.

Niniejszy newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.