Rządowy projekt nowej ustawy o komornikach sądowych doczekał się sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a w dniu 26 stycznia 2018 r. został skierowany do Sejmu z wnioskiem o uchwalenie. W czasie prac w podkomisji wypracowano sporo nowych rozwiązań, które dodano do tego aktu. Jedną z istotniejszych dla wierzycieli kwestii będzie zmiana regulacji dotyczących możliwości wyboru komornika.

Art. 10 projektowanej ustawy przewiduje, że wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika wyłącznie na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania / siedzibę, w sprawach o:

  • wykonanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności z wyjątkiem spraw dotyczących nieruchomości, gdzie – jak dotąd – właściwy jest komornik według miejsca położenia nieruchomości tj.:
  1. o egzekucję z nieruchomości;
  2. o wydanie nieruchomości;
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Reasumując, wybór komornika przez wierzyciela będzie bardzo znacząco ograniczony – do obszaru właściwości sądu apelacyjnego dla miejsca zamieszkania / siedziby dłużnika.

Jak dotychczas w celu wyboru komornika koniecznym warunkiem formalnym będzie złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze. Istotnej zmianie ulegną natomiast limity spraw, które komornik z wyboru może przyjąć. Funkcjonariusz rozpoczynający działalność nie będzie mógł przez pierwsze dwa lata przyjąć więcej niż 2 500 spraw spoza rewiru rocznie.

Ponadto każdy komornik wybrany przez wierzyciela będzie musiał odmówić wszczęcia egzekucji, jeżeli:

  • w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000;
  • wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
  • wpływ wszystkich spraw przekroczył 5000.

Projekt ustawy wprowadza także nowe rozwiązania, a mianowicie komornik wybrany przez wierzyciela może odmówić danemu wierzycielowi przyjęcia sprawy, jeżeli liczba wniosków egzekucyjnych tego wierzyciela, jakie wpłynęły do kancelarii w danym roku, przekroczyła 100. Ograniczenie to dotyczy oczywiście jedynie spraw z wyboru.

Termin wejścia w życie ustawy był już kilkukrotnie przekładany, ale wydaje się, że tym razem ustawa wejdzie w życie w zaplanowanym terminie, tj. 1 lipca 2018 r.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.