18 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) pojawił się projekt ustawy nowelizujący ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Niewątpliwie jedną z najważniejszych zmian, jeżeli nie najważniejszą, jest ta w specustawie drogowej, polegająca na tym, że inwestor, w celu przeprowadzenia prac przygotowawczych do budowy drogi, będzie mógł wejść na teren nieruchomości bez zgody jej właściciela. Projekt przewiduje jednak, że wszystko będzie odbywać się za zgodą wojewody – w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich, albo starosty – w przypadku dróg powiatowych i gminnych. Zdaniem ustawodawcy proponowana zmiana „ma na celu zwiększenie możliwości działań przygotowawczych przed faktycznym rozpoczęciem inwestycji drogowych” i ma przyspieszyć ten proces.

Brak zgody właściciela 

W projekcie przewiduje się, że w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na wejście na teren nieruchomości inwestor, w terminie 30 dni od dnia nieotrzymania zgody, będzie mógł wystąpić do wojewody lub starosty z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wejście na posesję. Decyzja ma być wydawana w ciągu 30 dni od wystąpienia z wnioskiem, na czas określony – nie dłuższy niż 3 lata. Powyższa procedura będzie stosowana też w przypadkach nieruchomości stanowiących teren zamknięty, obszar kolejowy lub lotnisko użytku publicznego.

Odszkodowanie 

Projekt przewiduje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wykonawcę prac przygotowawczych. Co do zasady zarządca drogi po zakończeniu ww. czynności ma obowiązek przywrócić nieruchomość do stanu sprzed rozpoczęcia prac. Jeżeli jednak przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługuje odszkodowanie. Dodatkowo w projekcie przewiduje się, że jeżeli na skutek zniszczeń wywołanych przeprowadzonymi pracami zmniejszy się wartość nieruchomości, w odszkodowaniu uwzględnia się kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. Co do decyzji w zakresie odszkodowania –   wydaje ją wojewoda albo starosta. Obowiązek zapłaty odszkodowania obciążać zaś będzie właściwego zarządcę drogi.