W czerwcu br. Senat przyjął jednogłośnie nowelizację przepisów Kodeksu pracy. W najbliższym czasie ma ona trafić do podpisu Prezydenta.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy przewiduje przede wszystkim zmianę art. 29 § 2 Kodeksu pracy. Ma ona polegać na nałożeniu na pracodawcę obowiązku potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem pracownika do pracy w przypadku, gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej.

Powyższe oznacza, że każdy pracownik wykonujący pracę będzie musiał posiadać pisemną umowę o pracę albo pisemne potwierdzenie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna.

Potwierdzenie sporządzone przez pracodawcę w razie niezawarcia umowy o pracę w formie pisemnej zgodnie z wymaganiem art. 29 § 2 zd. 2 Kodeksu pracy powinno zawierać wszystkie warunki umowy, które zostały wcześniej uzgodnione przez strony; w przypadku umowy zawieranej na czas określony w celu, o którym mowa w art. 25 (1) § 4 pkt 1-3 lub w przypadku, o którym mowa w art. 25 (1) § 4 pkt 4 Kodeksu pracy powinno ono zawierać także określenie tego celu lub okoliczności tego przypadku.

Powyższe ma na celu zwiększenie ochrony praw pracowników oraz zapobieganie nielegalnemu zatrudnieniu, gdyż zmiana przepisów ułatwi pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy, a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez przepisy ubezpieczeń społecznych.

Nowelizacja ma również na celu umożliwienie Państwowej Inspekcji Pracy stosowania efektywniejszych metod  do zapewnienia skuteczności kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracowników.

Dzięki wprowadzonym zmianom inspektorzy pracy będą mieli możliwość w łatwiejszy sposób stwierdzić nielegalne zatrudnianie pracowników, gdy w razie kontroli okaże się, że praca w ramach stosunku pracy jest wykonywana przez osoby, z którymi uprzednio nie zawarto pisemnych umów o pracę ani którym uprzednio nie wydano pisemnego potwierdzenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Wprowadzenie zmian stało się konieczne, gdyż dotychczasowe przepisy umożliwiły pracodawcom bezkarne, nielegalne zatrudnianie pracowników. Jak wynika ze sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. „nielegalne zatrudnienie polegające na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy o pracę i jej warunków oraz niezgłoszeniu osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego stwierdzono w 18% kontrolowanych podmiotów”.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.