20 kwietnia rząd przyjął projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Zmiany koncentrują się na trzech obszarach:

  • zwiększeniu zakresu podmiotów mających dostęp do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych
  • tzw. ubezpieczeniu pomostowym
  • przyspieszeniu wpisów hipotek do ksiąg wieczystych.

Z punktu widzenia kredytobiorcy dwie ostatnie zmiany mają szczególne znaczenie, przyczyniają się bowiem do obniżenia kosztów związanych z zaciąganiem kredytu hipotecznego.

Podmioty z dostępem do centralnej bazy KW

Zgodnie z planowanymi zmianami możliwość wyszukiwania ksiąg wieczystych uzyska:

  • Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych (dostęp ułatwi prowadzenie postępowań w sprawach skarbowych, a w efekcie szybsze dochodzenie należności publicznoprawnych)
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (tym samym nowelizacja zrówna uprawnienia ZUS i KRUS). 

Ubezpieczenie pomostowe

Każdy, kto korzystał z oferty kredytu hipotecznego, wie, że do momentu wpisania na rzecz banku hipoteki do ksiąg wieczystych kredytobiorca zmuszony jest do ponoszenia dodatkowego kosztu w postaci tzw. ubezpieczenia pomostowego. Stanowi ono specyficzne ubezpieczenie ryzyka kredytowego po stronie banku na wypadek, gdyby sąd nie dokonał wpisu hipoteki.

Projekt zmian przewiduje, że kwota ubezpieczenia będzie podlegała zwrotowi na rzecz kredytobiorcy bądź zaliczeniu na poczet spłaty kredytu. Niestety proponowane rozwiązanie nie będzie działać wstecz – ma dotyczyć umów zawartych po wejściu w życie nowych przepisów.

W wyliczeń przedstawionych przez rząd wynika, że „pojedynczy kredytobiorca w zależności od długości oczekiwania na wpis do księgi wieczystej może zaoszczędzić na projektowanych zmianach od ok. 500 zł do ponad 2000 zł”.

Szybszy wpis do księgi wieczystej

Kolejną zmianą jest usprawnienie wpisów hipotek do ksiąg wieczystych, co niewątpliwie skraca czas, kiedy kredytobiorca zmuszony jest opłacać ubezpieczenie pomostowe.

Zgodnie z projektem nowelizacji kredytobiorca będzie miał wybór: albo (jak dotychczas) za pośrednictwem notariusza złoży do sądu wniosek o wpis do księgi wieczystej, albo (i to jest nowa możliwość) wystąpi do notariusza, aby to on dokonał wpisu.

Wpis do KW sporządzony przez notariusza będzie identyczny w skutkach z wpisem dokonanym przez referendarza sądowego.