W ostatnim czasie Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wydał komunikat w sprawie obowiązku ustalania przez instytucje obowiązane, czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (albo bliskim takiej osoby).

 GIIF wyjaśnił w tym komunikacie następujące wątpliwości związane z identyfikowaniem takich osób:

  1. Instytucje objęte ustawą AML są zobowiązane do wdrażania procedur opartych na analizie ryzyka, umożliwiających identyfikację klientów lub ich beneficjentów rzeczywistych jako zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Art. 46 polskiej ustawy AML nie zawiera katalogu czynności pozwalających ustalić, czy klient lub jego beneficjent rzeczywisty jest osobą na eksponowanym stanowisku politycznym, choć w praktyce podstawowym sposobem, stosowanym przez większość instytucji obowiązanych, jest odbieranie od klientów oświadczeń co do ich statusu, składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Instytucje mogą przyjmować takie oświadczenia zarówno w formie pisemnej (wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu na oświadczeniu), jak i dokumentowej (w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie). GIIF wskazuje, że do zachowania formy dokumentowej wystarczy złożenie oświadczenia w formie wiadomości e-mail, SMS lub za pośrednictwem faksu.
  2. Status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (a także członków rodziny takiej osoby oraz bliskich współpracowników) nie jest zależny od jej miejsca zamieszkania, obywatelstwa, narodowości, państwa lub organizacji międzynarodowej, w której sprawuje funkcje lub piastuje stanowisko.
  3. Każde państwo członkowskie ma obowiązek pracowania oraz publikacji krajowej listy osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne. W Polsce obowiązek ten został spełniony poprzez wydanie przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (m. in. posłowie, senatorowie, najwyższe kierownictwo urzędów administracji publicznej, sędziowie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, wojewodowie, marszałkowie). Oprócz tego, przy ustalaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (albo bliskiego takiej osoby) instytucje obowiązane powinny mieć na uwadze zewnętrzne bazy danych, jak i informacje pochodzące z innych wiarygodnych źródeł.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą:
Szymon Goździk – Specjalista ds. ochrony danych osobowych i compliance

tel. 71 750 70 04
s.gozdzik@kancelarialebek.pl