Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) do dnia 18 maja 2020 r. zawieszony był m.in. bieg oraz rozpoczęcie biegu niektórych terminów procesowych i sądowych w prawie cywilnym. Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) deroguje przepisy mówiące o zawieszeniu, a więc w pewnym sensie „odmraża” postępowania cywilne i wznawia bieg wszystkich terminów.

  • Terminy, które uległy zawieszeniu

Zgodnie z przepisami jedynymi terminami w prawie cywilnym jakie uległy zawieszeniu były terminy procesowe i sądowe. Pod pojęciem terminu procesowego należy rozumieć pewien okres, w którym należy lub można podjąć czynność procesową wywołującą konkretne skutki procesowe. Nie ma znaczenia dla zawieszenia źródło takiego terminu tj. czy jest to termin ustawowy czy też umowny. Termin sądowy natomiast jest to termin wyznaczony przez sąd lub przewodniczącego np. termin do uzupełnienia braku zdolności procesowej. Ustawa przewidywała wyjątki od zawieszenia terminów obejmujące sprawy pilne (np. sprawy w przypadku, których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez Sąd oraz sprawy wniosków o wstrzymanie wykonania aktów lub czynności), sprawy dotyczące zamówień publicznych lub realizacji niektórych inwestycji budowlanych, jak również częściowo w zakresie kontroli i inspekcji oraz w sprawach mających znaczenie dla przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z nowelizacją przepisy te zostały usunięte z systemu prawnego, w związku z czym sądy wznawiają pracę, a zamiast zawieszenia biegu terminów Sądy zgodnie z nowymi przepisami mają możliwość prowadzenia postępowania za pomocą środków porozumiewania się za odległość lub też przeprowadzić posiedzenie niejawne, jeśli przeprowadzenie rozprawy przy obecności stron może stanowić zagrożenie zdrowia dla obecnych.

  • Termin przedawnienia

Zwolnienie wprowadzone na mocy ustawy nie miało zastosowania do terminów materialnoprawnych tj. terminów, które ograniczają w czasie możliwość dochodzenia lub innej realizacji określonego prawa podmiotowego. Jednym z takich terminów jest termin przedawnienia. Oznacza to, że mimo tego, że w okresie panowania ograniczeń spowodowanych pandemią rozprawy w większości spraw się nie odbywały, niepodjęcie czynności wszczynającej postępowanie tj. np. wniesienie pozwu, przed upływem terminu przedawnienia, doprowadzi do utraty możliwości dochodzenia roszczenia przed sądem, efektywnie uniemożliwiając przymuszenie dłużnika do wykonania zobowiązania przy pomocy środków przymusu możliwych do zastosowania w postępowaniu egzekucyjnym.

Mając na uwadze powyższe, pomimo zawieszenia biegu lub rozpoczęcia biegu terminów procesowych i sądowych, a w szczególności w świetle zmiany „odmrażającej” terminy, pozostawienie spraw możliwych do procedowania lub tych już w toku bez odpowiedniego nadzoru może doprowadzić do niemożliwości dochodzenia roszczenia przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy w ramach świadczonych usług może zapewnić Państwu prawidłową kontrolę nad stanem Państwa roszczeń oraz podejmować odpowiednie czynności, zależnie od stanu sprawy i sytuacji prawnej.

Niniejszy newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.