W związku ze skutkami gospodarczymi wynikającymi z wystąpienia epidemii COVID-19 ustawodawca, obok rozwiązań wprowadzonych w ustawach dedykowanych wsparciu przedsiębiorców, wprowadza możliwość uzyskania subwencji w postaci produktów oferowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (dalej: PFR).

Wsparcie finansowe oferowane przez PFR można podzielić na dwa programy:
1) Tarcza finansowa PFR dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm:
a) Tarcza finansowa dla Mikrofirm¸ obejmująca wsparcie finansowe dla mikroprzedsiębiorców,
b) Tarcza finansowa dla MŚP, obejmująca wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.
2) Tarcza finansowa PFR dla Dużych Firm:
a) Finansowanie płynnościowe
b) Finansowanie preferencyjne
c) Finansowanie inwestycyjne – Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm.

Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia kwoty Subwencji Finansowej, ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie Subwencji Finansowej, lecz nie wyższego niż:

 • zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. albo
 • na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim.

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm będzie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem banków wskazanych na stronie internetowej PFR.

Tarcza finansowa PFR dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm

 • Warunki, jakie muszą spełnić beneficjenci programu

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy:
1) tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą, będący mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami zgodnie z definicją:
a) mikroprzedsiębiorca („Mikrofirma”) – to przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR;
b) małe i średnie przedsiębiorstwo („MŚP” lub „mała i średnia firma” ) – to przedsiębiorca, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
2) odnotowujący spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Spadek obrotów należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym (analogicznie do art. 15g ust. 9 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) (dalej: specustawa);
3) wobec których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne;
4) którzy:
a) posiadają rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
b) są zarejestrowani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
c) których główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „ rajach podatkowych ” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu;
5) którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
6) którzy:
a) nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku,
b) nie zalegli z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo
c) nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku;
przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość
7) którzy nie prowadzą działalności w zakresie:
a) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub praw człowieka;
b) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
c) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych
­ zakres i zasady dokonywania oceny etyczno-moralnej działalności nie jest na dzień dzisiejszy znany – należy uznać, że będzie to stanowić subiektywną ocenę PFR i lub odpowiedniego ministra.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie Umowa Subwencji Finansowej.

 • Wysokość finansowania i warunki zwrotu

Tarcza finansowa dla Mikrofirm

Maksymalna kwota subwencji finansowej w ramach Programu obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji, gdzie:
1) w wypadku spadku przychodów o 25% do 50% kwota bazowa za 1 pracownika (nie wliczając właściciela) wynosi 12 000 zł;
2) w wypadku spadku przychodów o 50% do 75% kwota bazowa za 1 pracownika (nie wliczając właściciela) wynosi 24 000 zł;
3) w wypadku spadku przychodów o 75% do 100% kwota bazowa za 1 pracownika (nie wliczając właściciela) wynosi 36 000 zł;

W związku z powyższym maksymalna kwota dofinansowania dla firmy odnotowującej spadek obrotów o min. 75%, zatrudniającej 9 pracowników wyniesie 324 000 zł.

Dofinansowanie podlega zwrotowi na następujących zasadach:
1) w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Mikrofirmę w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej), otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) lub otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej;
2) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Mikrofirmę w każdym czasie przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, subwencja finansowa podlega zwrotowi:
a) w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji bezwarunkowo oraz
b) w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty subwencji w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie Subwencji na poziomie:

 • wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% wartości subwencji;
 • od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia wg wzoru stosowanego przez PFR;
 • niższym niż 50% w wysokości dodatkowo 50% subwencji.

Łącznie więc przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia może zachować (brak obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości subwencji, w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej wartości.

Tarcza finansowa dla MŚP

Maksymalna kwota subwencji finansowej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa dla MŚP jest określana procentowo w relacji do poziomu przychodów w 2019 r. oraz zależy od ich spadku w związku z chorobą COVID-19 względem wartości za rok obrotowy 2019 – analogicznie do mechanizmu dla Mikrofirm tj.:
1) w wypadku spadku przychodów o 25% do 50% w wysokości 4% przychodów;
2) w wypadku spadku przychodów o 50% do 75% w wysokości 6% przychodów;
3) w wypadku spadku przychodów o 75% do 100% w wysokości 8% przychodów;
­ nie więcej niż 3 500 000 zł.

Dofinansowanie podlega zwrotowi na następujących zasadach:
1) w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej), otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) lub otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji;
2) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji:
a) w wysokości 25% wartości subwencji bezwarunkowo oraz
b) w wysokości dodatkowo do 25% wartości subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Beneficjenta Programu skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została Subwencja Finansowa, rozumianą w zależności od formy działalności jako:

 • dla przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto, z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów;
 • dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty;
 • dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów,

oraz

c) w wysokości do 25% wartości subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie Subwencji w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie:

 • wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% subwencji.
 • od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% subwencji, proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia wg wzoru stosowanego przez PFR;
 • niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 25% subwencji.

Łącznie więc przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia oraz wykazał stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji, może zachować 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek przedsiębiorcy oraz na podstawie umowy zawartej z PFR, która może zawierać dodatkowe warunki jego realizacji.

Tarcza finansowa PFR dla Dużych Firm

 • Warunki, jakie muszą spełnić beneficjenci programu

Beneficjentami programu mogą być:
1) osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, wykonujące działalność gospodarczą:
a) będące dużymi przedsiębiorcami, spełniającymi następujące kryteria:

 • zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej);
 • obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym, oraz

b) małe i średnie przedsiębiorstwa („MŚP” ), które zatrudniają powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a ich roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 mln zł, o ile nie są beneficjentem programu Tarcza Finansowa dla MŚP w sytuacji kiedy:

 • luka finansowania MŚP zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza 3,5 mln zł;
 • finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19;

2) przedsiębiorcy, którzy spełnili jeden z poniższych warunków tj.:
a) odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Spadek obrotów należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym (analogicznie do art. 15g ust. 9 specustawy);
b) utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
c) nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
d) z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
e) są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19;
3) przedsiębiorcy, wobec których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne;
4) przedsiębiorcy, którzy:
a) posiadają rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
b) są zarejestrowani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
c) których główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „ rajach podatkowych ” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu
5) przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
6) przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, przy czym rozłożenie na raty lub odroczenie płatności lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej nie uznaje się za zaległość;
7) przedsiębiorcy, którzy nie prowadzi działalności w zakresie:
a) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub praw człowieka;
b) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe;
c) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych
­ zakres i zasady dokonywania oceny etyczno-moralnej działalności nie jest na dzień dzisiejszy znany – należy uznać, że będzie to stanowić subiektywną ocenę PFR i lub odpowiedniego ministra.

 • Rodzaje i wysokość dofinansowania

Finansowanie płynnościowe

1) Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm służy pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa, powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Finansowanie może być udzielane przez PFR w terminie do 31 grudnia 2020 r.
2) Finansowanie może mieć formę:
a) pożyczki;
b) nabycia należności lub wierzytelności;
c) obligacji;
d) gwarancji.
3) Maksymalny okres finansowania płynnościowego wynosi 2 lata z opcją przedłużenia o rok. Finansowanie udzielane jest w oparciu o rynkowy koszt odsetek od kredytów dla przedsiębiorstw, zróżnicowany pod względem terminów zapadalności.
4) Finansowanie płynnościowe udzielane jest w kwocie odpowiadającej prognozowanej luce płynności, powstałej w szczególności na skutek COVID-19 i maksymalnie do kwoty 1,0 mld zł. Udzielone finansowanie płynnościowe może być przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:
a) wynagrodzeń;
b) zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
c) zobowiązań publiczno-prawnych;
d) innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w Dokumentach Finansowania Programowego
5) Finansowanie płynnościowe nie może być przeznaczone na, w szczególności:
a) dokonywanie jakichkolwiek płatności – w tym ich zwrot lub spłatę – do właścicieli lub podmiotów powiązanych, o ile rozliczenia nie są dokonywane w toku normalnej działalności i jest to dozwolone umową z PFR;
b) nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;
c) fuzje i przejęcia;
d) refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego Beneficjenta.
6) Spłata kapitału będzie dokonywana w oparciu o harmonogram spłat ustalany z Beneficjentem Programu, w zależności od oceny prognoz finansowych. Finansowanie płynnościowe może mieć charakter podporządkowany, ale będzie zawierać tzw. Mechanizm „cash sweep”, zakładający przyspieszone spłaty finansowania w przypadku poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. PFR może mieć prawo do konwersji finansowania płynnościowego przyznanego na podstawie Tarczy Płynnościowej dla Dużych Firm na kapitał według uzgodnionej formuły lub w oparciu o wycenę sporządzoną przez renomowany podmiot, lub konwersji na inny instrument dłużny.
7) Szczegółowe warunki finansowania określać będą między innymi Dokumenty Finansowania Programowego.

Finansowanie preferencyjne

1) Tarcza Finansowa dla Dużych Firm służy pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa, powstałej na skutek straty na działalności operacyjnej w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Finansowanie może być udzielone przez PFR w terminie do 31 grudnia 2020 r.
2) Finansowanie preferencyjne udzielane jest w formie pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej wartości. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu częściowe lub całkowite pokrycie szkody poniesionej przez duże przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 oraz może być udzielane do szacowanej wysokości tej szkody.
3) Aby uzyskać wsparcie w postaci pożyczki przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:
a) przedsiębiorstwo odnotowało gotówkową stratę w sprzedaży w co najmniej jednym miesiącu przypadającym po 29 lutego 2020 r., gdzie gotówkowa strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw, odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów (z wyjątkami w związku ze specyfiką prowadzonej działalności)
lub
b) prognozowany poziom zadłużenia przedsiębiorstwa wzrósł na skutek COVID-19 do poziomu, który zagraża jego stabilności finansowej, rozumianej jako zadłużenie netto, w relacji do zysku EBITDA, nie przekraczające poziomu 3,5x w ustabilizowanym roku po zakończeniu kryzysu
oraz
c) przedsiębiorstwo przedstawiło plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu oraz przeszło pozytywnie proces uproszczonego badania (due dilligence) prowadzonego przez PFR.
4) Maksymalny okres spłaty pożyczek preferencyjnych wynosi 3 lata z opcją ich przedłużenia o rok. Finansowanie udzielane jest w oparciu o rynkowy koszt odsetek od kredytów dla przedsiębiorstw, zróżnicowany pod względem terminów zapadalności.
5) Warunki umorzenia pożyczki preferencyjnej obejmują w szczególności:
a) kwota umorzenia pożyczki preferencyjnej równa jest maksymalnie kwocie skumulowanej gotówkowej straty na sprzedaży przedsiębiorstwa w okresie od pierwszego miesiąca wykazującego stratę po 29 lutego 2020 r. przez okres kolejnych 12 miesięcy i nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. lub w innym okresie (w tym krótszym niż okres 12 kolejnych miesięcy) wskazanym przez PFR lecz nie dłuższym niż do 30 czerwca 2021 r. Na potrzeby wyliczania straty gotówkowej ze sprzedaży, przedsiębiorcy nie są uprawnieni do uwzględniania w kosztach, kosztów finansowanych przez Skarb Państwa (bezpośrednio lub pośrednio np. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) lub jednostki samorządu terytorialnego lub współfinansowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (w kwocie współfinansowanej przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego) w ramach pakietu działań Rządu lub jednostek samorządu terytorialnego przeciwdziałających negatywnym skutkom pandemii, o ile nie zostały one w identycznej kwocie uwzględnione w przychodach kalkulowanych na potrzeby wyliczenia straty gotówkowej ze sprzedaży;;
b) wysokość kwoty umorzenia nie może przekroczyć 75% wartości nominalnej finansowania preferencyjnego;
c) wysokość końcowej kwoty umorzenia może zostać dodatkowo uzależniona w szczególności od warunku utrzymania poziomu zatrudnienia Pracowników, zgodnie z zasadami określonymi przez PFR w odpowiednich Dokumentach Finansowania Programowego;
d) wobec Beneficjenta Programu nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Prawa Upadłościowego lub likwidacyjne na podstawie KSH albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego.
Oprócz spełnienia warunków umorzenia, o których mowa powyżej, Polski Fundusz Rozwoju może również uzależnić umorzenie finansowania preferencyjnego, od spełnienia przez Beneficjenta Programu dodatkowych warunków
6) Pożyczka preferencyjna udzielana jest w kwocie odpowiadającej prognozowanej luce płynności powstałej w szczególności na skutek COVID-19, maksymalnie do kwoty 750 000 000 zł. Dofinansowanie może być przeznaczone w szczególności na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa oraz działania restrukturyzacyjne.
7) Finansowanie preferencyjne nie może być przeznaczone na, w szczególności:
a) dokonywanie jakichkolwiek płatności – w tym ich zwrot lub spłatę – do właścicielu lub podmiotów powiązanych, o ile rozliczenia nie są dokonywane w toku normalnej działalności i jest to dozwolone umową z PFR;
b) Nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;
c) Fuzję i przejęcia;
d) Refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego Beneficjenta
8) Spłata finansowania preferencyjnego będzie dokonywana w oparciu o harmonogram spłat ustalany z Beneficjentem, w zależności od oceny prognoz finansowych. Pożyczka może mieć charakter podporządkowany, a PFR może mieć prawo do konwersji finansowania preferencyjnego na kapitał wg uzgodnionej formuły lub w oparciu o wycenę sporządzoną przez renomowany podmiot, na dany dzień konwersji, lub konwersji na inny instrument dłużny.
9) W przypadku spełnienia przez przedsiębiorstwo warunków umorzenia umorzenie pożyczki preferencyjnej następuje do dnia 30 września 2021 r. w oparciu o zaudytowane sprawozdanie finansowe za 2020r. oraz sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2021r. wraz z przedstawionym przez Beneficjenta Programu wyliczeniem gotówkowej straty na sprzedaży. Szczegółowe zasady umorzenia, w tym zasady obliczania skumulowanej gotówkowej straty na sprzedaży oraz mechanizmów jej weryfikacji, będą zawarte w odpowiednich Dokumentach Finansowania Programowego. Kwota umorzenia finansowania preferencyjnego może zostać poddana audytowi zleconemu przez Polski Fundusz Rozwoju audytorom wybranym przez PFR oraz na podstawie metodologii określonej przez PFR.

Szczegółowe warunki Programowego Finansowania Kredytowego mającego postać finansowania preferencyjnego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będą między innymi Dokumenty Finansowania Programowego. Dofinansowanie udzielane jest na wniosek przedsiębiorcy oraz na podstawie umowy zawartej z PFR, która może zawierać dodatkowe warunki jego realizacji.

Finansowanie inwestycyjne – Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm

Poza wskazanymi powyżej sposobami dofinansowania możliwe jest również uzyskanie dofinansowania inwestycyjnego. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez PFR dofinansowanie inwestycyjne ma za zadanie udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom w związku z istotnymi problemami płynnościowymi na rynku akcji i obligacji w postaci odpływu kapitału, podwyższonej zmienności i silnych spadków kursów akcji, powodujących trudności z prawidłową wyceną kosztu kapitału, ryzyka i cen aktywów finansowych.

W związku z powyższym PFR oferuje również dofinansowanie w postaci:
1) obejmowania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych:
a) emitentów na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, że udział PFR w kwocie finansowania nie przekracza 50%;
b) przedsiębiorstw na rynku prywatnym, z zastrzeżeniem, że udział PFR w kwocie finansowania nie przekracza 50%;
c) na zasadach innych niż określone w pkt. a i b powyżej, z zastrzeżeniem spełnienia Testu Prywatnego Inwestora;
2) obejmowania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych w ramach pomocy publicznej, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota finansowania Polskiego Funduszu Rozwoju nie przekracza straty finansowej przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19 („Strata Finansowa na skutek COVID-19” )

Poprzez Stratę Finansową na skutek COVID-19 rozumie się gotówkową stratę na sprzedaży zrealizowaną oraz prognozowaną, obejmującą okres 12 miesięcy, licząc od miesiąca w którym nastąpił spadek przychodów spowodowany chorobą COVID-19, gdzie gotówkowa strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto, z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów, z zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych specyfiką prowadzonej działalności (np. spółki infrastrukturalne) do obliczenia gotówkowej straty na sprzedaży można uwzględnić także koszty finansowe i wynik z tytułu odpisów wartości aktywów spowodowany pandemią COVID-19.

Warunkiem finansowania w ramach Tarczy Kapitałowej jest w szczególności:
1) przedstawienie wieloletniej strategii lub planu restrukturyzacji (w przypadku obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych w ramach pomocy publicznej) uwzględniającej osiągnięcie rentowności finansowej;
2) przedstawienie projekcji finansowych oraz, w przypadku finansowania w ramach pomocy publicznej, wyliczenia Straty Finansowej na skutek COVID-19;
3) pozytywny wynik procesu uproszczonego lub potwierdzającego badania due dilligence lub confirmatory due dilligence przeprowadzonego przez PFR lub w formie vendors due dilligence.

Szczegółowe warunki Programowego Finansowania Kapitałowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będą między innymi odpowiednie Dokumenty Finansowania Programowego. Definicja i zakres/skład Dokumentów Finansowanie Programowego nie jest na dzień sporządzania niniejszej informacji znany.

W związku z wyżej opisanymi programami Kancelaria Lebek i Wspólnicy spółka komandytowa może zapewnić Państwu kompleksową obsługę prawną w zakresie oceny pod kątem prawnym możliwości uzyskania dofinansowania oraz ryzyka prawnego związanego z zawarciem odpowiednich umów w związku ze skorzystaniem z dofinansowania.

Niniejszy newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii