Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695) przedsiębiorcy, których utrzymanie i kontynuowanie prowadzonej działalności gospodarczej stało się zagrożone na skutek ekonomicznych następstw wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), mogą uzyskać wsparcie w formie rynkowych instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego.

Rodzaje wsparcia

Ustawa jedynie pośrednio wskazuje konkretne formy wsparcia odsyłając do wszelkich form oferowania przedsiębiorcom na warunkach rynkowych instrumentów finansowego wsparcia zwrotnego udzielanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i inne podmioty do tego przez nią wyznaczone (dalej instytucję) na rzecz przedsiębiorców, z wyłączeniem instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów wykonujących działalność bankową oraz ubezpieczeniową, w tym w szczególności:

 • w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych, jak również;
 • w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile strony umowy tak postanowią;

Szczegółowy wykaz instrumentów finansowych jest publikowany na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej również: ARP S.A.); na dzień sporządzania niniejszej informacji są to:

 • leasing operacyjny pojazdu i/lub naczepy z karencją w spłacie;
 • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym;
 • pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.

Zależnie od okoliczności wsparcie udzielane jest sukcesywnie (przez wypłatę poszczególnych transz pożyczki lub innych form finansowania) lub w całości (w wypadku wsparcia w postaci umów leasingu lub innej umowy, która wymaga przekazania dofinansowania w całości lub też, gdy z okoliczności sprawy tak wynika). Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek osiągnięcia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności.

Celem oferowanego wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

 Wymogi co do przedsiębiorcy:

Aby skorzystać z dofinansowania przedsiębiorca:

 1. musi znajdować się w trudnej sytuacji finansowej. Trudna sytuacja finansowa w rozumieniu ustawy zachodzi, gdy u przedsiębiorcy, w następstwie COVID-19 nastąpił spadek obrotów gospodarczych o:
  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o pomoc, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub;
  • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o pomoc, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 2. musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polski;
 3. nie może znajdować się w stanie upadłości lub restrukturyzacji. W wypadku, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości, albo o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego został przez przedsiębiorcę złożony, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia ulega zawieszeniu.

Uwaga: Dodatkowe wymogi co do przedsiębiorcy mogą wynikać ze specyfikacji produktu oferowanego przez ARP S.A.

Udzielenie wsparcia następuje w formie umowy. Udzielone wsparcie może być przeznaczone jedynie na cel wskazany przez instytucję i określony w umowie, w tym w szczególności, nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec podmiotów dominujących i zależnych w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich beneficjentów.

Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy, w ramach wykonywanych usług, może zapewnić Państwu przygotowanie kompleksowej analizy przepisów pod kątem uzyskania dofinansowania, wsparcie w sporządzeniu odpowiedniego wniosku oraz analizę ryzyk związanych z umową, jej zabezpieczeniem i wykonaniem.

Niniejszy newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.