Na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) przedsiębiorca może ubiegać się o uzyskanie kredytu na działalność obrotową oraz dopłaty do odsetek od tych kredytów.

Kto może uzyskać dopłaty

Dopłaty mogą zostać udzielone do kredytu zawartego po wejściu w życie ustawy, do dnia 31 grudnia 2020 r., ale również do już zawartej umowy kredytu, jeśli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie. Dopłaty może otrzymać przedsiębiorca, który:

  1. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
  2. wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;
  3. nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;
  4. utracił płynność finansową (rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań) lub jest zagrożony utratą płynności finansowej w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Jak uzyskać dopłaty

Zgodnie z ustawą wniosek o udzielenie kredytu przedsiębiorca składa do banku, który zawarł odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (lista banków na stronie BGK). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej, oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o spełnianiu pozostałych warunków wskazanych powyżej, a także inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez bank, wynikające z jego wewnętrznych procedur. Umowa kredytu zostanie zawarta po weryfikacji wniosku przez bank oraz podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej. Warto przy tym pamiętać, że utrata płynności finansowej musi mieć charakter przejściowy, co będzie oceniał bank.

Bank może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Wysokość dopłat

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rozmiarów przedsiębiorstwa. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014) mogą uzyskać dopłaty w wysokości odpowiadającej 2 punktom procentowym, natomiast duzi przedsiębiorcy mogą liczyć na dopłatę w wysokości odpowiadającej 1 punktowi procentowemu. Wypłacenie dopłaty jest uzależnione od niezalegania ze spłatą kapitału kredytu oraz odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę pomiędzy oprocentowaniem z umowy a wysokością dopłaty.

Pomoc publiczna

Dopłaty stanowią pomoc publiczną dla przedsiębiorcy, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej. Mogą być stosowane pod warunkiem, że ich wartość nominalna nie przekracza na jednego przedsiębiorcę, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z sekcją 3.1 komunikatu Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C  91I/01)  (Dz.Urz.  UE  C  91I  z20.03.2020,  str.1), wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

  • 100 000 euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;
  • 120 000 euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
  • 800 000 euro brutto – w przypadku pozostałej pomocy.

Pomoc w formie dopłat może być łączona z innymi formami pomocy w tym z pomocą de minimis.

Kancelaria Lebek i Wspólnicy sp. k. w ramach prowadzonej działalności może zapewnić Państwu wsparcie w zakresie oceny rozmiarów przedsiębiorstwa, spełniania wymogów niezbędnych do uzyskania dopłat, oceny ryzyk związanych z umową zawieraną z bankiem oraz oceny wzajemnej kompatybilności uzyskanej pomocy.

Niniejszy newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.