W związku z uchwaleniem i podpisaniem przez Prezydenta Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustawodawca wprowadził kilka rozwiązań dla pracodawców odczuwających negatywne skutki stanu epidemii i ogólnego pogorszenia koniunktury w związku z pandemią COVID-19.

Prosimy mieć na uwadze, że obecnie trwają prace nad rozszerzeniem zakresu pomocy w ramach Tarczy antykryzysowej, o czym będziemy Państwa informować.

Możliwości pracodawcy/przedsiębiorcy

Uprawnienia pracodawcy zależne są od obniżenia jego obrotów w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. liczonego w sposób wskazany w ustawie. I tak:

 • Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o min. 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o pomoc, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o pomoc, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego (w zależności od przyjętego sposobu wyliczenia), mają możliwość wprowadzenia:
  1. przestoju ekonomicznego oraz dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% wynagrodzenia dla pracowników objętych przestojem, nie więcej niż do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne i/lub;
  2. obniżonego wymiaru czasu pracy pracowników o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, gdzie Obniżone wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP do 50% ww. wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o pomoc;
 • Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o 15% lub 25% (liczonych jak w punkcie 1 powyżej), mogą:
  1. wprowadzić ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 Kodeksu pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 133 § 1 tej ustawy, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego, z tym że w zakresie odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 Kodeksu Pracy, pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku. Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca udziela pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.;
  2. zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
  3. zawrzeć porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.
 • Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, mogą uzyskać dofinansowanie:
  1. W wypadku spadku obrotów o co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  2. W wypadku spadku obrotów o co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  3. W wypadku spadku obrotów o co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Warunki jakie należy spełnić

Podstawowymi warunkami, jakie należy spełnić, aby zastosować rozwiązania wskazane powyżej, są:

 • odnotowanie spadku obrotów o wartość wyliczoną jak powyżej;
 • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Przepisy przewidują również dodatkowe warunki dotyczące poszczególnych sposobów pomocy wskazanych powyżej (np. posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy – w ramach dofinansowania dla przedsiębiorców o obrocie obniżonym o min. 30%, dotyczące utrzymania stosunku pracy pracowników objętych dofinansowaniem z przedsiębiorcą lub też formalne w zakresie porozumienia lub wniosku).

Procedura, zasady zastosowania i zasady rozliczenia dofinansowania

 •  Co do zasady dofinansowanie udzielane jest na wniosek przedsiębiorcy, składany do właściwego organu, w zależności od sposobu dofinansowania. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorca zawiera umowę, określającą wysokość i zakres dofinansowania.
 • Zmiana warunków pracy wymaga zawarcia porozumienia z organizacjami związkowymi lub przedstawicielstwem pracowników u pracodawcy. Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1–3 kodeksu pracy, tj. zmiana warunków pracy i płacy wynikająca z porozumienia nie będzie wymagała wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Kopie porozumień należy przesłać w terminie 5 dni do okręgowego inspektora pracy od dnia jego zawarcia.
 • Bezzwrotność dofinansowania uzależniona jest od spełnienia kilku warunków zależnie od wybranego trybu, w tym m.in. nierozwiązywania umów z pracownikami objętymi dofinansowaniem.

 Pomoc Kancelarii

W związku z możliwością zmiany zasad funkcjonowania zakładu pracy oraz uzyskania dofinansowania służymy wsparciem w zakresie analizy możliwych do zastosowania środków, przygotowania wniosków, porozumień i sporządzenia niezbędnej dokumentacji do zastosowania jednej z wyżej wskazanych form.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.