Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.(Dz.U. z 2020 r. poz. 694.) oraz rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 773), w związku z rozporządzeniami unijnymi w zakresie funduszy europejskich oraz pomocy przedsiębiorstwom (Rozporządzenia nr 1303/2013, 1301/2013, rozporządzenie KE 651/2014 oraz Wytyczne KE nr EGESIF_14-0017), ogłoszone zostały konkursy, w ramach których można uzyskać bezzwrotne dofinansowanie z odpowiednich funduszy UE, związane z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Dotacje dla średnich przedsiębiorstw:

Przedsiębiorstwa zaliczane zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia 651/2014 do średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się o dotację z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (dla województw warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego lub świętokrzyskiego; dalej POIW) albo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (dla pozostałych województw; dalej POIR).

Wnioski należy składać za pośrednictwem PARP. UWAGA! Każdy podmiot może złożyć jedynie jeden wniosek, w związku z czym zaleca się dokładne sprawdzenie poprawności informacji zawartych we wniosku, w szczególności kwestii powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, przeliczenia zatrudnionych na pełne etaty oraz kumulacji otrzymanej pomocy publicznej wg kryteriów wskazanych w regulaminach i na stronie PARP.

Wnioski należy składać do dnia 31 lipca 2020 r.

Wysokość dofinansowania

Zgodnie z regulaminem kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej (wyliczonej jako stawka na finansowanie kapitału obrotowego) i liczby miesięcy, przy czym można ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie 3 miesięcy.

Aby ustalić właściwą stawkę jednostkową, określając zatrudnienie w firmie, należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy – pod uwagę bierzemy tylko osoby zatrudnione bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek o dofinansowanie (inaczej niż przy określeniu statusu średniego przedsiębiorcy).

Wysokość stawki jednostkowej za jeden miesiąc jest odpowiednia do wielkości zatrudnienia, zgodnie z opublikowaną na stronie PFR tabelą stawek jednostkowych.

Zgodnie z tabelą minimalne dofinansowanie stanowi 6 248,00 zł, a maksymalne 429 827,49 zł.

Kryteria kwalifikacji wnioskodawcy

Kryteria kwalifikowalności dla funduszy POIW i POIR stanowią dwa odrębne załączniki do regulaminu, jednak wskazują kryteria tożsame, poza miejscem prowadzenia działalności (jak wskazano powyżej POIW: województwo warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie lub świętokrzyskie, POIR reszta kraju).

Łączne warunki niezbędne do spełnienia przez przedsiębiorcę:

 • posiadanie statusu średniego przedsiębiorstwa (w rozumieniu Załącznika I do  Rozporządzenia 651/2014);
 • prowadzi działalność gospodarczą na odpowiednim terenie (patrz powyżej);
 • prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • nie znajdował się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia  2019    (w  rozumieniu  art.  2  pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);
 • w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji (w  rozumieniu    2  pkt  18 rozporządzenia nr 651/2014) lub w sytuacji nagłego niedoboru, tzn. odnotował spadek obrotów o co najmniej 30%  w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku;
 • nie jest skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (co do osoby fizycznej przedsiębiorcy, członka organu zarządzającego bądź wspólnika spółki osobowej);
 • nie posiada zaległości publiczno-prawnych;
 • nie pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź nieznajdowanie się w toku likwidacji lub upadłości;
 • nie narusza w sposób istotny umowy zawartej z PARP w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku;
 • nie jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi;
 • nie jest wykluczony z możliwości otrzymywania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o Finansach publicznych;
 • nie jest objęty zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), na podstawie    12  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania wykonywania   pracy   cudzoziemcom   przebywającym   wbrew przepisom   na   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769.) lub zakazem, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt  2a  ustawy  z  dnia  28  października  2002  r.  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 628 z późn. zm.);
 • nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa; przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie zgodne z tymczasowymi ramami środków pomocy państwa 14) lub rozporządzeniami Komisji (UE) nr 1407/2013 15), (UE) nr 1408/2013 16) oraz (UE) nr 717/2014 17) nie uznaje się za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji na potrzeby niniejszego punktu;
 • nie prowadzi działalności w zakresie:
  • likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
  • inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
  • wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  • inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
  • w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem nr 1379/2013, jeśli dotyczy którejkolwiek z kategorii wskazanych w art. 1 lit. a–k rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej  do  pomocy  de  minimis  w  sektorze  rybołówstwa  i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45);
  • produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
  • produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
  • obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
  • gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
  • produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.
  • działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw

Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców udzielane są przez odpowiednie regionalne podmioty odpowiedzialne za realizację projektów dotacji na dane województwo (np. na województwo dolnośląskie będzie to Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca).

Zasady i kryteria niezbędne do spełnienia przez wnioskodawcę dla uzyskania dotacji dla mikro i małych firm mogą się różnić w zależności od regionu. Należy przy tym zauważyć, że wymienione powyżej wymogi (z uwzględnieniem wymogu prowadzenia działalności na terytorium konkretnego województwa oraz rozmiaru przedsiębiorstwa) pozostaną również aktualne. W województwie dolnośląskim np. mikro i małe przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie jedynie, jeśli prowadzą działalność gospodarczą w ramach konkretnych działów PKD, tj. w zakresie działu 55 – Zakwaterowanie, działu 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem, działu 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, działu 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, działu 91 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą i działu 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. Stawka jednostkowa dofinansowania na dolnym śląsku wynosi 7 845,11 zł.

Mając na uwadze powyższe, dokładne ustalenie wymogów do uzyskania dotacji musi zostać każdorazowo zbadane przez pryzmat odpowiedniego regulaminu.

Kancelaria Lebek i Wspólnicy sp. k. może zapewnić Państwu wsparcie w przedmiocie oceny rozmiarów przedsiębiorstwa oraz spełniania wymogów niezbędnych do udziału w projektach w zakresie dofinansowania, oceny ryzyka i niebezpieczeństw związanych z jego otrzymaniem, jak również w zakresie zasad jego rozliczania, a także zapewnić wsparcie przy sporządzaniu wniosku i jego załączników.

Niniejszy newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.