Wykupiłeś w biurze podróży wycieczkę. Miałeś mieć zapewniony pokój z widokiem na morze, a otrzymałeś inny? Zapewniano Cię, że w pokoju będzie klimatyzacja, ale na miejscu okazało się, że jej nie ma, co zrobić? Masz prawo żądać rekompensaty od organizatora wyjazdu turystycznego z tytułu niedotrzymania warunków umowy. W obliczeniu wartości odszkodowania można się oprzeć o tzw. Tabelę Frankfurcką, albowiem przepisy zawarte w ustawie o usługach turystycznych nie precyzują powyższej kwestii.

Czym właściwie jest Tabela Frankfurcka? Otóż jest to nieoficjalny dokument urzędowy, powstały na zlecenie Izby Cywilnej Sądu Krajowego w Niemczech, który miał być pomocny w przy wyliczaniu szkody w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ofertą biura podróży a jakością rzeczywiście świadczonych usług. Wprowadzenie Tabeli Frankfurckiej miało także inny bardzo ważny cel, a mianowicie ujednolicenie orzecznictwa.

Tabela Frankfurcka, jak sama nazwa wskazuje, ma postać tabeli, która zawiera propozycje stawek odszkodowania – obniżenia ceny za poszczególne nieprawidłowości, określone procentowo, obliczane w stosunku do wartości całej wycieczki. Tabelę podzielono na cztery części: nocleg, wyżywienie, pozostałe oraz transport. W przypadku wystąpienia niektórych wad procentowa wartość odszkodowania przedstawiana jest w „widełkach”. Przykładowo w przypadku, gdy biuro podróż podpisując z nami umowę, zapewniało, iż będziemy mieć dostęp do basenu, a po naszym przybyciu do celu okazuje się, iż  basenu brakuje, wówczas wysokość przysługującego nam odszkodowania szacuje się w wysokości od 10 % do 25 % wartości całej wycieczki. Inny przykład: po przybyciu na miejsce docelowe okazuje się, że mimo zapewnień touroperatora z pokoju nie mamy widoku na morze – wówczas możemy żądać zwrotu od 5 % do 10 % wartości wykupionej przez nas wycieczki.

Należy pamiętać, iż Tabela Frankfurcka swym zakresem obejmuje wyłącznie braki oraz niedogodności leżące po stronie biura podróży bądź też takie, na które biuro podróży może mieć wpływ. Powyższe oznacza, iż Tabela Frankfurcka nie obejmuje swym zakresem roszczeń z tytułu wystąpienia wad, za które biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności.

Niestety w Polsce nie było odpowiednika Tabeli Frankfurckiej, dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2003 r, uznał ją za podstawę do rozstrzygania sporów między biurami podróży a klientami i tym samym Tabela Frankfurcka stała się prawem zwyczajowym.

Treść całej Tabeli Frankfurckiej jest zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.