Śmierć pracownika jest wydarzeniem, które wywołuje szereg zdarzeń oraz obowiązków koniecznych do spełnienia przez pracodawcę.

Wygaśnięcie stosunku pracy

Z chwilą śmierci pracownika wygasa stosunek pracy. Niemożliwym jest wstąpienie następców prawnych w stosunek pracy w miejsce zmarłego pracownika, gdyż przedmiotem dziedziczenia po zmarłym pracowniku mogą być wyłącznie prawa i obowiązki o charakterze majątkowym, a obowiązek osobistego świadczenia pracy takiego charakteru niewątpliwie nie posiada.

Świadectwo pracy

Konsekwencją wygaśnięcia stosunku pracy jest konieczność wystawienia świadectwa pracy. Świadectwo pracy dla zmarłego pracownika nie różni się znacząco od tego, które wystawiane jest zazwyczaj przy rozwiązaniu stosunku pracy. Jedyną różnicą jest to, że w rubryce, w której należy wskazać  przyczynę wygaśnięcia stosunku pracy, należy wpisać „śmierć pracownika”. Świadectwo pracy jest wydawane na wniosek członkom rodziny, jak i innym spadkobiercom zmarłego pracownika.

Niewypłacone świadczenia

Rodzina zmarłego pracownika ma prawo uzyskać od pracodawcy wszystkie świadczenia, jakie przysługiwały zmarłemu, a nie zostały wypłacone. Do grona takich świadczeń można zaliczyć m.in.: niewypłacone wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, świadczenie z tytułu podróży służbowej. Dzięki regulacji zawartej w art. art.63 ¹ Kodeksu pracy pracodawca może wypłacić należności ze stosunku pracy małżonkowi pracownika oraz innym osobom z najbliższej rodziny, którzy spełniają wymagania konieczne do uzyskania renty rodzinnej, nie czekając na orzeczenie sądu o stwierdzeniu praw do spadku i podziale spadku.

 Odprawa pośmiertna

Art.93 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej na rzecz rodziny pracownika, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy w skutek choroby.

Wysokość należnej odprawy uzależniona jest od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy; należna jest w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Odprawa pośmiertna dzielona jest po równo pomiędzy wszystkie osoby uprawnione do jej uzyskania. Gdy do uzyskania świadczenia uprawniona jest tylko jedna osoba, przysługuje jej odprawa w wysokości połowy kwoty obejmującej całą należność.

Uprawnionymi do uzyskania odprawy pośmiertnej są małżonek oraz inny członkowie rodziny, którzy spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracodawca może zwolnić się od obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej, w sytuacji, gdy ubezpieczył pracowników na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż należna odprawa pośmiertna. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy, pracodawca ma obowiązek wypłacić kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy należną odprawą pośmiertną a świadczeniem wypłaconym przez ubezpieczyciela.

Przepisy prawa pracy wskazują, iż pracodawca jest zobowiązany samodzielnie ustalić krąg osób upoważnionych do uzyskania odprawy pośmiertnej. Roszczenie z tego tytułu przedawnia się z upływem trzech lat od chwili wymagalności.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.