Planowana przez rząd nowelizacja ustawy o KRS przewiduje wprowadzenie udogodnień dla przedsiębiorców – w szczególności możliwość składania wniosków do KRS i sprawozdań finansowych przez Internet. Według projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzenie elektronicznej formy wniosków składanych do rejestru przedsiębiorców i dołączonych do nich dokumentów stanowiących podstawę wpisu znacznie ułatwi stronie złożenie wniosku i przyspieszy wydanie przez sąd rejestrowy rozstrzygnięcia. Projekt przewiduje też:

  • obowiązek wydawania i doręczania orzeczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
  • utworzenie centralnego repozytorium aktów notarialnych stanowiących podstawę wpisu do rejestru lub podlegających złożeniu do KRS i automatycznego ich dołączania do wniosku,
  • umożliwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do elektronicznych akt rejestrowych w czytelniach sądów rejestrowych.

Obecnie konieczność wypełniania i składania papierowych formularzy oraz załączników może stanowić znaczną niedogodność dla przedsiębiorców. Zdaniem autorów projektu skutkuje to częstymi zwrotami wniosków (około 25 proc.), co znacznie oddala moment wydania przez sąd merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie. W sytuacji, gdy sąd kieruje do strony wezwanie brakowe, obieg korespondencji trwa nawet kilka tygodni. W przypadku wykorzystania komunikacji elektronicznej czas ten ulegnie znacznemu skróceniu.

Planuje się stworzenie ogólnodostępnej platformy internetowej, która umożliwi wszystkim zainteresowanym dostęp do wszelkich dokumentów składanych do KRS, orzeczeń sądu rejestrowego, a także umożliwi bieżące śledzenie toku prowadzonego postępowania. Ma się to przyczynić do znacznego przyspieszenia i uproszczenia postępowań rejestrowych. Przyjęcie proponowanych rozwiązań ma być ułatwieniem dla przedsiębiorców, a z drugiej strony poprawie powinna ulec sprawność postępowania, co spowoduje oszczędności finansowe i kadrowe w sądzie rejestrowym. Wg założeń projektu zmiany mają przynieść wzmocnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego dzięki umożliwieniu powszechnego dostępu do danych i wszystkich dokumentów zawartych w rejestrze.

Zmiany dotyczą również uproszczenia procedur. Mają polegać na:

  • rezygnacji z doręczania postanowień o wpisie do KRS,
  • ograniczać możliwość zwrotu wniosku tylko do sytuacji, gdy błędne wypełnienie formularza uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu,
  • automatyzacji dokonywania wykreśleń z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Wobec uznania funkcjonowania Rejestru Dłużników Niewypłacalnych za nieefektywne proponuje się również stopniowe zastąpienie RDN przez np. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Wpisy do RDN nie będą dokonywane od dnia 1 lutego 2018 r., tj. od dnia, kiedy zacznie funkcjonować Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Dane dłużników wpisanych do RDN przed wejściem w życie ustawy pozostaną w rejestrze do upływu terminu ich wykreślenia.

Przedstawiane rozwiązania mają wchodzić w życie stopniowo od 1 stycznia 2018 r. na przestrzeni kolejnych ok. 2 lat.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.