Ministerstwo Rozwoju chce stworzyć rejestr należności publicznoprawnych. Projekt jest częścią większego pakietu zmian, którego celem jest ułatwienie dochodzenia wierzytelności w obrocie gospodarczym. W rejestrze ujawniani będą przede wszystkim dłużnicy z prawomocnie stwierdzonymi zaległościami podlegającymi egzekucji administracyjnej wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, których suma wynosi co najmniej 5.000 zł. Ma on umożliwić przedsiębiorcom bezpłatne sprawdzenie, czy dany podmiot odprowadza terminowo należne daniny. By z niego skorzystać, trzeba będzie zarejestrować się na portalu podatkowym resortu finansów. Dzięki możliwości sprawdzenia, czy potencjalny kontrahent lub klient rzetelnie wywiązuje się z zobowiązań, będzie można uniknąć generowania długów, których spłata jest zagrożona.

Za wprowadzeniem tego rozwiązania przemawia przede wszystkim fakt, że w obecnym stanie prawnym brak jest kompleksowych rozwiązań dotyczących możliwości uzyskiwania informacji o zaległościach publicznoprawnych oraz udostępniania tych informacji. Wierzyciele nie posiadają często informacji niezbędnych do wiarygodnej oceny wypłacalności kontrahenta. Problem ten jedynie częściowo rozwiązuje obecnie dostęp do informacji gromadzonych przez biura informacji gospodarczej. Korzystanie z usług biur nie jest powszechne, co zmniejsza ich przydatność m.in. dla przedsiębiorców chcących sprawdzić kondycję finansową kontrahenta przed zawarciem umowy bądź przed wszczęciem egzekucji w przypadku braku zapłaty. Dla oceny możliwości płatniczych potencjalnego lub aktualnego kontrahenta istotne znaczenie miałaby informacja o jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Rząd liczy, że utworzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych na wzór list długów komercyjnych prowadzonych dziś przez biura informacji gospodarczej zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz zmniejszy liczbę przypadków nieterminowej zapłaty należności publicznoprawnych.

W rejestrze ujawnione zostaną wymagalne zaległości po upływie 30 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze. Okres ten ma służyć dobrowolnej zapłacie należności, jak i wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości co do jej istnienia, wysokości lub wymagalności przed przekazaniem informacji o zaległości do rejestru. Dłużnik będzie miał prawo do złożenia sprzeciwu rozpatrywanego przez wierzyciela, który będzie przysługiwał po otrzymaniu zawiadomienia o zagrożeniu wpisem do rejestru i przez cały okres ujawniania należności w rejestrze.

Dodatkowo efektywność oddziaływania nowego rejestru zwiększyć mają dalsze zmiany wchodzące w skład tzw. pakietu wierzycielskiego, mające na celu m.in. usprawnienie działalności biur informacji gospodarczych. Planowane jest uproszczenie i skrócenie czasu oczekiwania klientów biur informacji gospodarczej na otrzymanie kompleksowej informacji o dłużniku. Klienci biur informacji gospodarczej będą mieli również możliwość uzyskania informacji o bezskutecznych egzekucjach komorniczych, pochodzących z mającego powstać rejestru gromadzącego tego rodzaju dane. Wprowadzony ma zostać również ustawowy obowiązek wzajemnego przekazywania danych pomiędzy rejestrami o przedsiębiorcach oraz możliwość udzielania zbiorczej informacji gospodarczej z kilku rejestrów na podstawie wniosku złożonego przez klienta jednego z biur informacji gospodarczej.

Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych może zacząć działać od stycznia 2018 roku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.