Od dnia 18 maja 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy drogowe (m.in. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw), które przewidują szereg dolegliwych i surowych reakcji, w tym karnych:

· kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o ponad 50 km/godz. w obszarze zabudowanym, stracą prawo jazdy na trzy miesiące; zostanie im ono odebrane przez kontrolującego policjanta i przesłane do właściwego starosty, który – wydając decyzję administracyjną – formalnie zatrzyma dokument; jeśli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3-miesięczny okres będzie przedłużony do 6 miesięcy,

· kierowcy, który przewozi zbyt dużą liczbę osób (o co najmniej dwie więcej niż wskazano w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) również zostanie odebrane prawo jazdy na trzy miesiące;

· wydłużenie minimalnej granicy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do 3 lat (aktualnie rok) oraz wydłużenie okresu, na jaki może on zostać orzeczony z 10 do 15 lat,

· kierowcy prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu albo środków odurzających muszą liczyć się z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi: sądy, obok orzeczonej kary, będą obligatoryjnie orzekać świadczenie pieniężne w wysokości nie mniej niż 5 000,00 zł (dla recydywistów 10 000,00 zł); w sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 000,00 zł na rzecz pokrzywdzonego lub jego bliskich,

· w kodeksie karnym wykonawczym dodany został art. 182 a, zgodnie z którym sąd będzie mógł orzec zmianę sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów wyposażonych w tzw. blokadę alkoholową; z możliwości takiej będą mogli skorzystać kierowcy nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat; co istotne, o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu zdecyduje sąd,

· wprowadzenie nowego przestępstwa: kierowcy, którzy prowadzą pojazd, dla którego uprawnienie zostało im uprzednio cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez starostę, wyczerpią znamiona przestępstwa określonego w art. 180a k.k., za co grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2; niezależnie od powyższego sąd będzie mógł orzec także środek karny – zakaz prowadzenia pojazdów,

· „młodzi kierowcy”, tj. osoby, które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy, dopuszczający się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego) bądź trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 k./godz. wypełnią nowo dodaną przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; powyższe rozwiązanie obowiązywać będzie od dnia 3 stycznia 2016 r.,

· kierowcy, którzy będą prowadzić pojazd, co do którego nie posiadają stosownych uprawnień (zarówno kierowcy, którzy nigdy nie posiadali stosownych uprawnień bądź tacy, którym uprawnienia te cofnięto, drogą decyzji administracyjnej), mogą liczyć się z obligatoryjnym usunięciem pojazdu z drogi na koszt właściciela pojazdu; policjant będzie mógł odstąpić od usunięcia samochodu tylko wtedy, gdy w aucie będzie inna niż kierowca osoba, z prawem jazdy, mogąca poprowadzić to auto,

· możliwość orzeczenia przez sąd o podaniu wyroku do publicznej wiadomości przez umieszczenie odpisu wyroku lub wyciągu z wyroku, ze wzmianką o prawomocności, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej sądu, jeśli sposób podania wyroku do publicznej wiadomości nie został określony w wyroku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.