Blogi stanowią dużą część zasobów Internetu. Prowadzone są w każdej możliwej tematyce, od mody, poprzez gotowanie, po prawo. Prowadzenie tego rodzaju strony internetowej wydaje się być stosunkowo proste od strony technicznej. Niemniej jednak również w tej materii pojawiają się zagadnienia prawne mogące nastręczyć wielu problemów.

W pierwszej kolejności należy mieć na uwadze, że co do zasad, sam status stron internetowych nie jest jasny i często budzi wątpliwości pod kątem prawnym. Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.1984.5.24 z dnia 1984.02.07) prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską. W rozumieniu wspomnianej wcześniej ustawy dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu, natomiast czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku; przepis ten stosuje się odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku.

Dotychczas wydano wiele wyroków sądów, w których sądy stoją na stanowisku, że prowadzenie strony internetowej w formie bloga spełnia wymogi konieczne do uznania tego bloga za dziennik lub czasopismo. Przy takim potraktowaniu bloga pojawia się istotny problem prawny, a mianowicie obowiązek rejestracji dziennika lub czasopisma, gdyż z uwagi na treść art. 45 ustawy Prawo prasowe należy mieć na uwadze, że kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji albo zawieszone – podlega karze grzywny.

Organizacje pozarządowe podejmują co prawda działania w zakresie zmiany przywołanych powyżej przepisów, co pozwoli na uniknięcie rozbieżności z zakresie obowiązku rejestracji blogów, jak i karania za brak rejestracji. W chwili obecnej należy mieć jednak świadomości występowania takiego obowiązku i co za tym idzie możliwych kar.

Innym problemem może okazać się obowiązek rejestrowania zbiorów danych u Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Taka konieczność może być następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2016r. w sprawie C-582/14.  Trybunał stwierdził bowiem, że nawet dynamiczny adres protokołu internetowego zarejestrowany przez dostawcę usług medialnych online przy okazji przeglądania przez daną osobę strony internetowej, którą dostawca ten udostępnia publicznie, stanowi wobec tego dostawcy dane osobowe w rozumieniu tego przepisu, w sytuacji, gdy dysponuje on środkami prawnymi umożliwiającymi mu zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą, dzięki dodatkowym informacjom, jakimi dysponuje dostawca dostępu do Internetu dla tej osoby.

Wobec takiego stanowiska Trybunału można uznać, że jeżeli autor bloga ma możliwość ustalenia, z jakich adresów IP łączyły się osoby odwiedzające jego stronę, można uznać go już za administratora danych osobowych. Takie stanowisko ma znaczenie głównie dla tej części blogerów, których działalność na blogu jest powiązana z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Takie osoby mogą więc zostać zobowiązane do rejestrowania zbiorów danych u Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.