Rosnąca ilość potwierdzonych zachorowań na koronawirusa powoduje, że zwiększa się także liczba osób, które muszą odbyć obowiązkową kwarantannę. Na tym tle zagadnieniem budzącym szczególnie wiele wątpliwości jest możliwość pracy podczas kwarantanny, zwłaszcza że kwestie te nie zostały dotychczas uregulowane prawnie.

Pracownik skierowany na kwarantannę nie jest z automatu traktowany jak chory, ani też nie zostaje uznany za niezdolnego do pracy, a tym samym zasadniczo ma możliwość wykonywania pracy zdalnej.

Aktualnie kwarantannie są poddawane osoby:

  • przekraczające zewnętrzną granicę Unii Europejskiej,
  • które miały kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie,
  • mające objawy wskazujące jednoznacznie na zakażenie koronawirusem,
  • które mieszkają razem z pacjentem zakażonym koronawirusem lub podejrzanym o zakażenie.

Warto podkreślić, że okres podlegania przez pracownika obowiązkowej kwarantannie jest traktowany na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby jedynie dla celów wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby, tj. wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłku chorobowego, zaś sam w sobie nie stanowi przeszkody do wykonywania pracy. Pracownikowi, który w okresie kwarantanny świadczy pracę, przysługuje prawo do pełnego wynagrodzenia, nie zaś świadczenia chorobowe.

Jeżeli jednak pracownik zdecyduje się na pobieranie świadczeń chorobowych w trakcie kwarantanny, ma obowiązek powstrzymać się od świadczenia pracy, także w formie zdalnej. Naruszenie tego obowiązku i wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny będzie podstawą do pozbawienia prawa do świadczeń chorobowych oraz obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy osoba w trakcie kwarantanny zostanie skierowana przez lekarza na zwolnienie chorobowe z powodu wystąpienia objawów choroby. W takim przypadku  osoba ta podczas zwolnienia chorobowego nie może świadczyć pracy, a tym samym ma prawo do zasiłku chorobowego.

W tym miejscu warto wskazać na prace nad zmianą ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk 683). Zgodnie z projektowanym art. 4h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID­­‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3 8”. W takim przypadku nie będę przysługiwały świadczenia pieniężne z tytułu choroby.

Uchwalenie wyżej wskazanego przepisu usunie, przynajmniej niektóre, wątpliwości co do dopuszczalności pracy zdalnej podczas kwarantanny.

Niniejszy newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.