Z dniem 10 stycznia 2017 r. w życie wchodzi ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09), zwana w dalszej części „Ustawą”. Ustawa implementuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich).

Dyrektywa ADR zakłada stworzenie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej jednolitego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami przedsiębiorcami,  powstałych wskutek zawartych umów sprzedaży rzeczy lub świadczenia usług, jak również umów zawartych za pośrednictwem Internetu oraz umów transgranicznych. Dlatego też, zasadniczym celem Ustawy ma być przyczynienie się do należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej przez zapewnienie konsumentom możliwości składania wniosków o rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów, które będą je rozwiązywać  w sposób bezstronny, szybki i niedrogi. Dostęp do alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich będzie także korzystny dla przedsiębiorców, którzy uzyskają możliwość uniknięcia nierzadko wieloletnich i kosztownych procesów sądowych z konsumentami.

Ustawa będzie miała zastosowanie do postępowań mających na celu pozasądowe rozwiązywanie krajowych i transgranicznych sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży lub innych umów zawieranych z konsumentami, mającymi miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przez przedsiębiorców, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez interwencję podmiotu ADR, który będzie proponował lub narzucał rozwiązanie bądź też umożliwiał zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu.

Podmiotem ADR będzie mógł zostać każdy podmiot (również osoba fizyczna), który przejdzie pomyślnie procedurę wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i zostanie notyfikowany Komisji Europejskiej. Podmiot uprawniony będzie prowadził postępowanie zgodnie z obowiązującymi w tym podmiocie regulaminami wewnętrznymi, spełniającymi wymogi i normy wynikające z Ustawy.

Z kolei jeżeli chodzi o publiczne podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania ADR (Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Inspekcja Handlowa czy Prezes Urzędu Transportu Kolejowego), będą one prowadziły postępowanie zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, określonymi w ustawach szczegółowych właściwych dla tych podmiotów, jak również w rozporządzeniach.

Zasadą postępowania ADR będzie wszczęcie procedury na wniosek konsumenta, jednakże podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania będzie mógł przewidzieć w swoich wewnętrznych procedurach możliwość wszczęcia postępowania również na wniosek przedsiębiorcy.

Ustawa przewiduje możliwość odmowy podjęcia postępowania ADR przez podmiot uprawniony do jego prowadzenia, jednakże w ściśle określonych przypadkach, wskazanych w art. 34 Ustawy.

Co istotne, wszczęcie postępowania ADR skutkować będzie przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia będącego przedmiotem sporu.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.