1 stycznia 2021 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wprowadzone zostały regulacje nadające status podatnika podatku dochodowego następującym podmiotom:

 • mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółkom komandytowym,
 • mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółkom jawnym, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne (np. w przypadku gdy jednym ze wspólników jest sp. z o.o.); Spółka taka ma możliwość uniknięcia opodatkowania CIT, jeżeli złoży stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym. Terminowe jego złożenie, w związku z niejasnymi przepisami ustawy, może być jednak problematyczne.

Podatkiem dochodowym od osób prawnych nie są objęte spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dla  wspólników ww. spółek osobowych powoduje wystąpienie skutków podatkowych takich, jakby byli oni udziałowcami spółek z o.o lub akcyjnych – opodatkowaniu będzie podlegał zysk już na poziomie rozliczenia tej spółki (19% lub 9% CIT w zależności od wysokości przychodów rocznych spółki). Spółki o przychodach rocznych powyżej 2 mln euro zapłacą 19% podatku, natomiast spółki o przychodach rocznych poniżej tej kwoty zapłacą 9% podatku.

Dodatkowo występuje obowiązek kolejnego podatku – dochodowego od osób fizycznych, obejmującego wspólników spółki (PIT 19%). Opodatkowaniu podlegają m.in.:

 • wypłata zysku – analogicznie do wypłaty dywidendy,
 • wystąpienie ze spółki,
 • otrzymanie majątku polikwidacyjnego,
 • wartość niepodzielonych zysków w przypadku przekształcenia w spółkę jawną/partnerską,
 • wniesienie wkładu niepieniężnego (aport).

Sytuacja podatkowa komplementariusza i komandytariusza w zakresie nowych zasad opodatkowania jest różna. Komplementariusz, ustalając podatek PIT, może go pomniejszyć o kwotę odpowiadającą podatkowi należnemu od dochodu tej spółki (CIT), w proporcji do udziału tego wspólnika w zysku spółki, przy czym kwota pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty obliczonego podatku. Oznacza to że, komplementariusz w roku 2021, w zakresie wysokości opodatkowania, zapłaci tyle samo (lub mniej), niż obecnie.

Komandytariusz, w odróżnieniu od komplementariusza, nie ma prawa odliczyć żadnej części podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową. Oznacza to „podwójne” opodatkowanie podatkiem dochodowym zysku takiego wspólnika. Dla komandytariusza przewidziano (pod pewnymi warunkami) możliwość zwolnienia z opodatkowania PIT części kwot wypłat zysku z tytułu udziału w spółce komandytowej. Zwolnieniu od opodatkowania podlegają kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł rocznie. Zwolnienie nie ma zastosowania do komandytariusza, który:

 • posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji, będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
 • jest członkiem zarządu:
 1. spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
 2. spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
 • jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustaw z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Zwolnienie nie obejmuje zatem sytuacji, gdy komplementariuszem jest np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem – wspólnik lub członek zarządu komplementariusza.

Na mocy przepisów przejściowych spółki komandytowe mogą skorzystać z dotychczasowych przepisów (brak opodatkowania CIT) do końca kwietnia 2021 r.

Niniejszy newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.