Nierzadko zdarza się, że sprzedawcy odmawiają przyjęcia zwrotu towaru w przypadku, gdy nie mamy paragonu fiskalnego. Jednakże czy powyższe zachowanie sprzedawców jest zgodne z prawem?

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. orzekł, iż zapis umowny o treści: „Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi” trafi na listę klauzul niedozwolonych, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd wskazał w uzasadnieniu, że uzależnianie możliwości zwrotu towaru od okazania przez konsumenta paragonu jest „praktyką sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco godzącą w interesy konsumenta”.

Zdaniem Sądu istnieją inne możliwości wykazywania, iż konkretna transakcja się odbyła. Dowodami takimi mogą być chociażby wydruki z terminali płatniczych, wyciągi bankowe czy też świadkowie. W związku z powyższym brak wydruku z kasy fiskalnej nie uprawnia przedsiębiorcy do tego, by ten odmawiał nam przyjęcia reklamacji towaru.

Argumentem, który przemawia za przyjęciem powyższego stanowiska, jest m.in. okoliczność, że konsumenci niejednokrotnie zapominają przy transakcjach handlowych wziąć ze sobą paragon fiskalny, gubią go czy też z przyczyn niezależnych paragony ulegają zniszczeniu. Nie sposób więc w omawianych sytuacjach przerzucać odpowiedzialności za towar na konsumentów i pozbawiać ich możliwości złożenia reklamacji. Co więcej, podkreślić należy, iż przepisy prawa, które regulują prawa konsumentów, nie nakładają na konsumentów obowiązku, aby ci podejmowali określone czynności celem udowodnienia powiązania konkretne zakupu z danym towarem.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał omawianą klauzulę do rejestru w dniu 9 sierpnia 2016 r. pod pozycją numer 6526, co oznacza, że od dnia wpisania klauzuli do rejestru żaden przedsiębiorca nie może zasłaniać się nieznajomością omawianego niedozwolonego postanowienia umownego.

Podkreślić należy, iż stosowanie przez przedsiębiorców postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i jest zabronione. Instytucja niedozwolonych klauzul umownych ma w zamiarze ochronę konsumenta jako tej słabszej strony obrotu, dlatego pamiętajmy o naszych prawach  i o tym, że podstawowym elementem klauzul abuzywnych jest to, iż nie wiążą one konsumenta.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.