11 stycznia br. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (tzw. „pakiet alimentacyjny”). Z nowymi przepisami łączą się istotne konsekwencje dla pracodawców. Celem regulacji jest ukrócenie praktyk stosowanych przez pracodawców mających na celu ograniczenie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych pracowników, którzy są dłużnikami alimentacyjnymi.

Sankcje dla pracodawców

Jedną ze zmian wprowadzonych wyżej wymienioną ustawą jest zwiększenie odpowiedzialności pracodawców w przypadku nielegalnego zatrudniania dłużników alimentacyjnych (czyli tzw. zatrudnianie „na czarno”). Karze podlegać będą także pracodawcy, którzy wypłacają „alimenciarzom” wynagrodzenie wyższe niż przewidziane  w umowie o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. W drugim z wskazanych przypadków chodzi w szczególności o sytuację, gdy pracodawca zatrudnia dłużnika alimentacyjnego wprawdzie na podstawie umowy o pracę, ale za najniższym wynagrodzeniem, zaś pozostałą część pensji wypłaca „pod stołem”.

Znowelizowana sankcja za powyższe działania będzie wynosić od 1 500 zł do 45 000 zł, jeśli:

  • wobec zatrudnionego nielegalnie pracownika toczyć się będzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz
  • dłużnik zalega ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zmiany w tym zakresie będą obowiązywać od 1 grudnia 2020 r.

Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia przez komornika sądowego

Ustawa zwiększa wysokość grzywny, jaka może zostać nałożona na pracodawcę w przypadku niedopełniania obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia pracownika przez komornika, tj. nieudzielenie żądanych informacji, nieprzekazywanie zajętych kwot lub przekazywanie ich w niższej kwocie niż wymagana. Do tej pory przewidziana grzywna wynosiła do 2 000 zł, po zmianach wynosi ona do 5 000 zł. Grzywna może być powtarzana, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania powyższych czynności w dodatkowo wyznaczonym przez komornika terminie.

Dopuszczenie egzekucji z diet otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych

Kolejną wprowadzoną zmianą jest rozszerzenie zakresu świadczeń, które mogą podlegać egzekucji. Zgodnie z dokonanymi zmianami zajęciu może obecnie podlegać 50% kwot diet otrzymanych na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów. Warto podkreślić, iż świadczenia te podlegają zajęciu jedynie względem dłużników alimentacyjnych, nie zaś wszystkich dłużników.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.