Polskie sądy przez ostatnie lata traktowały w sposób łagodny spółki, które nie dotrzymywały ciążących na nich obowiązków informacyjnych, bowiem poprzestawały nierzadko jedynie na wzywaniu spółek do złożenia określonych dokumentów informacyjnych pod ewentualną groźbą kary. Praktyka ta nie przyniosła jednak zamierzonych efektów, a problem z naruszaniem obowiązków informacyjnych dalej się pogłębiał.

W ostatnim czasie możemy jednakże zaobserwować radykalizację podejścia sądów do niedopełniania obowiązków informacyjnych. Sądy rejestrowe zaczęły bowiem przy wezwaniu do uzupełnienia danych rejestrowych zawiadamiać właściwe prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, albowiem zgodnie z art. 79 pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości „kto nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia, nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

Terminowe dotrzymywanie obowiązków informacyjnych stanowi bardzo istotny element systemu gospodarki. Obostrzenie praktyki sądów w tej materii może więc przysłużyć się choćby wierzycielom, którzy teraz będą mogli w sposób bardziej precyzyjny określić potencjalną wypłacalność ich dłużników, a także może to pomóc w powzięciu decyzji o podjęciu współpracy z danym podmiotem.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada także, iż ma zostać wprowadzony obowiązek składania sprawozdań poprzez system informatyczny. Wówczas nawet kilkudniowe opóźnienie zostanie zauważone przez sąd rejestrowy, a spółka, która nie dopełniła obowiązku w terminie, zostanie niezwłocznie wezwana w formie elektronicznej do usunięcia braków. Jeżeli jednak nie dopełni ona obowiązku w terminie 7 dni, sąd rejestrowy zawiadomi prokuraturę o przestępstwie.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.