W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowy obowiązek informacyjny dotyczący umów o dzieło.

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek oraz osoby fizyczne zlecające dzieło są obowiązane do informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło. Realizacji tego obowiązku służy specjalny formularz RUD (zgłoszenie umowy o dzieło), który powinien zostać złożony w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pewnym ułatwieniem jest możliwość złożenia tego formularza za pośrednictwem Internetu – z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Istnieje także możliwość samodzielnego wypełnienia, wydrukowania i złożenia formularza w wersji papierowej. Jednocześnie należy wskazać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło.

Obowiązku informowania ZUS-u o zawieranych umowach o dzieło nie muszą realizować podmioty lub jednostki organizacyjne (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego, itp.), które nie są płatnikami składek (niezgłaszające do ubezpieczeń społecznych ani jednego ubezpieczonego). Takiego wyłączenia nie stosuje się jednak do osób fizycznych, które nie są zarejestrowane w ZUS jako płatnicy składek – osoby te muszą co do zasady zgłaszać umowy o dzieło.

Ponadto powyżej wskazany obowiązek informacyjny nie dotyczy umów o dzieło, które:

  • są zawierane z własnym pracownikiem,
  • będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
  • są zawarte z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

W formularzu RUD należy podać następujące dane:

  • w bloku I – swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,
  • w bloku II – dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarto umowę o dzieło,
  • w bloku III – informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania oraz liczbę zawartych umów.

Niniejszy newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.