W związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz znowelizowaniem zaleceń Financial Action Task Force (FATF) Sejm RP uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, dalej: ustawa o praniu), nakładając obowiązki nie tylko na podmioty zajmujące działalnością, która wiąże się z ryzykiem jej wykorzystania do prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu, ale również na większość funkcjonujących w obrocie Spółek na terenie RP.

Kto jest zobowiązany?

Zgodnie z treścią art. 58 ustawy o praniu, do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) są:

  • spółki jawne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • proste spółki akcyjne;
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych,

powstałe przed dniem 13 października 2019 r., zaś samych zgłoszeń dokonywać mają osoby uprawnione do reprezentacji konkretnej spółki, za pośrednictwem systemu informatycznego stworzonego i utrzymywanego przez ministra właściwego ds. finansów publicznych.

Jakie informacje należy zgłosić?

Zgłoszeniu podlegają informację dotyczące samej spółki, tj. firma, forma organizacyjna, siedziba oraz numery KRS i NIP, a także dane dotyczące osoby uprawnionej do reprezentacji spółki oraz beneficjenta rzeczywistego (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL lub data urodzenia oraz informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi).

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym w Spółce będzie osoba albo osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Spółką poprzez posiadane uprawnienia wynikające z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podmiotu. Co do zasady ustalenie, kto jest beneficjentem rzeczywistym, będzie wymagało analizy dokumentacji Spółki, wszelkich uzgodnień dotyczących udziałów lub akcji Spółki oraz ewentualnych faktycznych uzgodnień istniejących w Spółce, które mogłyby mieć wpływ na ustalenie kto jest beneficjentem rzeczywistym.

W przypadku podmiotów z udziałem spółek zagranicznych taka analiza będzie musiała obejmować również strukturę właścicielską zagranicznych Spółek będących udziałowcami lub Spółek będących udziałowcami tych Spółek itd. aż do momentu, w którym uda się ustalić osobę fizyczną, która będzie spełniać definicję ze wskazanej ustawy.

Mając na uwadze dosyć szeroką definicję beneficjenta oraz uzależnienie podstaw do ustalenia jego osoby nie tylko od samych elementów prawnych, ale również faktycznego wpływu, jaki ma na działalność Spółki, wskazanie takiej osoby (osób) może stwarzać trudności oraz niewątpliwie będzie doprecyzowywane w ramach praktyki stosowania tych przepisów.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków

W wypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych na Spółkę może zostać nałożona kara w wysokości do 1 000 000 zł (art. 153 ustawy o praniu), natomiast przekazanie informacji nieprawdziwej zagrożone jest odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń (art. 61 ustawy o praniu).

Termin wykonania obowiązku

Zgodnie z przepisem art. 198 w związku z art. 195 ustawy o praniu ustawa w zakresie dotyczącym Rejestru weszła w życie 13 października 2019 r. natomiast obowiązek zgłoszenia upływa 13 kwietnia 2020 r. Co jednak istotne, w związku z sytuacją nadzwyczajną, jaka ma obecnie miejsce, Ministerstwo Finansów zdecydowało się wydłużyć termin na dokonanie zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zgodnie z informacjami fiskusa zgłoszenie spółki do CRBR powinno nastąpić do 13 lipca 2020 r. (zmiana ustawy jest elementem tzw. Tarczy Antykryzysowej).

Po upływie wskazanego terminu każdorazowa zmiana beneficjenta rzeczywistego lub też zgłoszenie beneficjenta w nowoutworzonym podmiocie powinno nastąpić w terminie 7 dni od, w wypadku wpisów konstytutywnych – dnia dokonania przez Sąd wpisu w KRS, a w wypadku wpisów o charakterze deklaratoryjnym – od dnia dokonania czynności, która spowodowała zmianę beneficjenta.

Wsparcie Kancelarii

Reasumując, na osoby uprawnione do reprezentacji spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych akcyjnych oraz akcyjnych na Spółki nałożony został kolejny obowiązek rejestracyjny, którego niewykonanie, w terminie do 13 lipca 2020 r. może doprowadzić do nałożenia na Spółkę kary administracyjnej w wysokości 1 000 000 zł.

Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy sp. k., może zapewnić Państwu:

  • wykonanie kompleksowej analizy pod kątem ustalenia osób będących beneficjentami rzeczywistymi,
  • wsparcie w sporządzeniu i złożeniu odpowiednich wniosków do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
  • opracowanie analizy ryzyka w tym zakresie.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego.