Przypominamy, że w dniu 1 grudnia 2019 r. minął termin na dostosowanie informacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) do obowiązujących przepisów. Termin ten został przewidziany na mocy nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w dniu 1 grudnia 2014 r. Ustawą tą wprowadzono obowiązek ograniczenia w rejestrze przedsiębiorców KRS liczby wpisów dotyczących przedmiotu działalności (PKD) do 10 pozycji oraz ujawnienia jednego przeważającego przedmiotu działalności. Ponadto na mocy tej ustawy wprowadzono wymóg złożenia oświadczeń o adresach do doręczeń, dla którego termin na dokonanie odpowiednich zgłoszeń upłynął w dniu 15 września 2019 r.

Obowiązek ograniczenia liczby kodów PKD oraz wskazania przedmiotu przeważającej działalności

Przedsiębiorcy wpisani do KRS przed 1 grudnia 2014 r. zostali zobowiązani do dokonania zmian w zakresie wpisu przedmiotu działalności poprzez wskazanie przedmiotu przeważającej działalności na poziomie podklasy oraz ograniczenie liczby kodów PKD do 10 pozycji. Należy jednak wskazać, że obowiązek ograniczenia ilości pozycji PKD ujawnionych w KRS nie oznacza obowiązku ograniczenia przedmiotu działalności wskazanego w umowie spółki (akcie założycielskim, statucie) do 10 pozycji PKD.

W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zakładów ubezpieczeń oraz głównych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.

Obowiązek złożenia oświadczeń o adresach do doręczeń

Na marginesie należy przypomnieć także o obowiązku złożenia przez przedsiębiorców oświadczeń  o adresach do doręczeń osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, w tym członków zarządu, prokurentów i wspólników, a w przypadku spółek kapitałowych także oświadczenia o adresach do doręczeń osób uprawnionych do powołania członów zarządu.

Terminy realizacji nowych obowiązków

Zgłoszenie zmiany w zakresie przedmiotu działalności powinno nastąpić przy pierwszym wniosku składanym do KRS po wejściu w życie ustawy nowelizującej, tj. po 1 grudnia 2014 r., ale nie później niż w terminie 5 lat od wprowadzenia zmian, tj. do dnia 1 grudnia 2019 r.  Jeśli zaś chodzi o złożenie oświadczeń o adresach do doręczeń – powinny one być złożone przy pierwszym wniosku składanym do KRS, tj. po 1 grudnia 2014 r., ale nie później niż do dnia 15 września 2019 r.

Sankcje

W stosunku do podmiotów, które nie zrealizują omawianych obowiązków w wymaganych terminach, sądy rejestrowe mogą wszcząć postępowanie przymuszające na podstawie art. 24 Ustawy o KRS. W ramach postępowania przymuszającego sąd rejestrowy będzie mógł wezwać np. członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do dokonania zgodnych z brzmieniem ustawy o KRS zmian w zakresie przedmiotu działalności, wyznaczając na to dodatkowy 7-dniowy termin. Niewykonanie zobowiązania sądu będzie mogło skutkować nałożeniem na zobowiązane osoby grzywny. Niewykluczone jest także, że sąd w pierwszej kolejności wyda postanowienie wzywające do dostosowania informacji o przedmiocie działalności do ustawowych wymogów, a dopiero w przypadku niezrealizowania tego obowiązku sąd wyda postanowienie w przedmiocie wymierzenia grzywny.

Co więcej, w przypadku zignorowania postanowienia o wymierzeniu grzywny i dalszego braku dokonania odpowiednich zmian w KRS, sąd będzie mógł ponawiać grzywnę. Przy dwóch pierwszych postanowieniach wysokość grzywny nie będzie mogła przekroczyć 15 tysięcy złotych dla jednego postanowienia, a w całej sprawie – 1 miliona złotych.

W tym miejscu należy jednak wskazać, że w razie wykonania czynności przez przedsiębiorcę lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.