Kiedy w wyniku zdarzenia, do którego doszło na drodze, uszkodzone zostały pojazdy, żadna z osób nie jest ranna, a okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości i sprawca nie kwestionuje swojej winy, nie ma konieczności wzywania na miejsce policji. Jednak gdy jesteśmy poszkodowani, musimy zadbać o to, żeby zabezpieczyć swoje interesy. W tym celu należy spisać oświadczenie, które powinno zawierać informacje o:

  • dacie, godzinie i miejscu zdarzenia,
  • danych pojazdów które uczestniczyły w zdarzenie, takich jak: numer rejestracyjny, marka, model, numer VIN,
  • numerze polisy ubezpieczenia OC sprawcy, nazwie zakładu ubezpieczeniowego oraz okresie, na jaki została zawarta polisa,
  • danych właścicieli pojazdów, które uczestniczyły w zdarzeniu oraz danych osób kierujących pojazdami (imię, nazwisko, adres, nr PESEL, nr prawa jazdy),
  • danych wszystkich świadków zdarzenia,
  • wszystkich okolicznościach zdarzenia,
  • uszkodzeniach pojazdów uczestniczących w zdarzeniu.

Elementem, o którym nie należy zapomnieć, jest wyraźne oświadczenie sprawcy, w który wprost wskazuje on, że ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie. Oświadczenie powinno być podpisane zarówno przez sprawcę, jak i przez poszkodowanego.

Dobrym rozwiązaniem, jest posiadanie w pojeździe gotowego wzoru takiego oświadczenia. Dzięki temu nigdy nie zapomnimy o najistotniejszych elementach dokumentu.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do osoby sprawcy, należy wezwać policję. Funkcjonariusze po przeprowadzeniu oględzin pojazdów oraz wysłuchaniu wyjaśnień stron i ewentualnych świadków ustalą, który za uczestników kolizji ponosi za nią odpowiedzialność. Obecność policji na miejscu zdarzenia pozwoli również na uzyskanie notatki ze zdarzenia, w której znajdują się wszystkie niezbędne dane sprawcy.

Jeśli doszło do uszkodzenia pojazdu, należy udokumentować szkodę chociażby poprzez wykonanie fotografii, które będą ukazywać:

  • miejsce zdarzenia wraz z widocznymi pojazdami,
  • zakres uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzenia.

Pomimo dokładnego udokumentowania uszkodzeń powstałych na pojeździe poprzez fotografie sporządzone na miejscu zdarzenia nie należy dokonywać napraw samochodu przed zgłoszeniem szkody do zakładu ubezpieczeń. Może się zdarzyć, że aby ocenić zakres uszkodzeń, konieczne może być dokonanie oględzin przez przedstawiciela ubezpieczyciela sprawcy kolizji, a dokonanie uprzednich napraw nie pozwoli na dokładną ocenę powstałych uszkodzeń.

Poszkodowany może domagać się od ubezpieczyciela sprawcy kolizji zwrotu kosztów związanych zarówno z naprawą uszkodzonego pojazdu, jak i wynajmem auta zastępczego oraz utratą wartości handlowej pojazdu po kolizji.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.