W związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym spółki kapitałowe (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) zobowiązane są najpóźniej do dnia 15 września 2019r. złożyć do akt rejestrowych listę osób uprawnionych do powołania zarządu spółki. Lista ma obejmować nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu.

Listę osób uprawnionych do powołania zarządu należy złożyć wraz z pierwszym wnioskiem składanym do sądu rejestrowego po tym dniu, jednak nie później niż do dnia 15 września 2019r. (18 miesięcy po dniu wejścia w życie nowelizacji). Złożenie samej listy osób uprawnionych do powołania zarządu nie podlega opłacie sądowej. Jeżeli razem z listą złożymy również wniosek o wpis innych zmian w KRS, opłacie podlega tylko wniosek o wpis tych zmian.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd powołuje się uchwałą wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. W braku odmiennych postanowień umowy na liście osób uprawnionych do powołania zarządu należy zatem wskazać imiona, nazwiska i adresy do doręczeń wszystkich wspólników. Jeżeli wspólnikiem spółki jest osoba prawna, należy wskazać imiona i nazwiska oraz adres do doręczeń osób uprawnionych do reprezentacji tej osoby prawnej.

W spółce akcyjnej członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Zatem na liście osób upoważnionych do powołania zarządu wskazać należy dane członków rady nadzorczej.

Jako adres do doręczeń na liście osób uprawnionych do powołania zarządu można podać adres zameldowania, adres zamieszkania, adres spółki czy też adres skrytki pocztowej. Musi to być jednak adres, pod którym korespondencja rzeczywiście będzie odbierana. Jeżeli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdorazową zmianę osób uprawnionych do powołania zarządu oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu doręczeń dokonuje się na adres zgłoszony do akt rejestrowych. Zgłoszenie zmian nie podlega opłacie.

Niezłożenie ww. listy do dnia 15 września 2019r. może doprowadzić do wszczęcia przez sąd rejestrowy postępowania przymuszającego, w którym sąd wezwie do złożenia listy w terminie 7 dni pod rygorem zastosowania grzywny.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.