Z dniem 1 stycznia 2017r. mają nastąpić zmiany dotyczące ograniczenia nadużyć i uszczelniania poboru VAT poprzez m.in. przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej i ograniczenie rozliczeń kwartalnych. Według zapowiedzi Rządu nowela ma zmniejszyć lukę podatkową o 2 punkty procentowe, czyli o 3,4 mld zł. Zakłada także utrzymanie do końca 2018 r. stawek podatku VAT na poziomie 8% i 23%.

Zasadnicza część przewidzianych regulacji to rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć w VAT oraz spowodować uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT.

Zmiany przewidują rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia (gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem będą m.in. określone usługi budowlane. Powodem do zastosowania tego mechanizmu będą nieprawidłowości zaobserwowane na rynku usług budowlanych, w tym również z wykorzystaniem faktur nieodzwierciadlających rzeczywistych transakcji.

Zmienione zostaną również zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.

Ustawa wprowadza także obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT. Zostanie on wprowadzony od 1 stycznia 2017 r. dla podatników:

  • zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE;
  • będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia;
  • obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Warto zwrócić także uwagę na sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku VAT: 30% od wartości zaniżenia podatku należnego lub zawyżenia podatku naliczonego wykrytego przez organy podatkowe, 20% w razie dobrowolnej korekty i 100% dla tzw. pustych faktur.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.