W dniu 19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jej celem było doprecyzowanie kwestii dokonywania wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także umożliwienie skuteczniejszej egzekucji wierzytelności przez wierzycieli.

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć wprowadzenie art. 16a, zgodnie z którego treścią przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy zostały określone w art. 25 ust. 1 pkt 5 i podlegają wpisowi do CEiDG. Znowelizowany art. 25 ust. 1 pkt 5 stanowi, iż wpisowi do CEiDG podlegają: adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony.

Należy zaznaczyć, iż tytuł do nieruchomości nie podlega dołączeniu do wniosku o wpis do CEiDG. Jednakże przedsiębiorca może zostać wezwany do jego przedstawienia przez ministra właściwego do spraw gospodarki w przypadku powzięcia informacji o braku tegoż tytułu lub do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieprzedstawienia przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do nieruchomości lub niedokonania zmiany swojego wpisu w zakresie adres, minister właściwy do spraw gospodarki dokona wykreślenia w drodze decyzji administracyjnej przedsiębiorcy z CEiDG.

Należy zwrócić uwagę na sytuację, w której dokonano wykreślenia w drodze decyzji administracyjnej przedsiębiorcy z CEiDG, a wskazany przez niego adres nadal jest dostępny dla wierzycieli. W takim przypadku podmiot, który faktycznie posiada tytuł prawny do nieruchomości, może otrzymywać korespondencję procesową w sprawach prowadzonych przeciwko osobie, która wskazała adres, do którego nie posiadała tytułu prawnego, a nawet może być narażony na wizytę organów egzekucyjnych. Mając na uwadze taką sytuację, ustawodawca wprowadził rozwiązanie, zgodnie którym na stosowny wniosek podmiotu, którego dane adresowe zostały dopisane do CEiDG bez tytułu prawnego do nieruchomości, po dokonaniu wykreślenia, o którym była mowa powyżej, dane te nie będą publikowane w CEiDG.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii