1 czerwca 2017 roku wejdą nowe obowiązki dla pracodawców użytkowników oraz agencji pracy tymczasowej, a także pracowników tymczasowych, którzy zostaną oni objęci nowymi uprawnieniami. Wskazać należy, iż zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych praca tymczasowa polega na współwystępowaniu w stosunku prawnym trzech podmiotów: pracownika, pracodawcy użytkownika, który powierza pracownikowi zadania do wykonania i agencji pracy tymczasowej, która jest pracodawcą tylko w rozumieniu administracyjnym.

Przypomnieć należy, iż cechą charakterystyczną stosunku pracy zawartego na podstawie przepisów ustawy o pracownikach tymczasowych jest limit ograniczający czas jego trwania do 18 miesięcy (w okresie kolejnych 36 miesięcy). Obecnie przepisy dotyczące tego limitu wskazują, że pracownik może za pośrednictwem jednej agencji pracy tymczasowej pracować na rzecz jednego pracodawcy. W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik zmieni agencję zatrudnienia po upłynięciu 18 miesięcy, nadal będzie mógł pracować dla tego samego pracodawcy użytkownika.

Nowelizacja ustawy spowoduje, że relacja pracownik – pracodawca użytkownik będzie wreszcie kluczowa i to dla niej będzie liczony limit 18 miesięcy w przeciągu kolejnych 36, bez względu na to, przez ile agencji był zatrudniony pracownik tymczasowy. Limit ten zacznie obowiązywać nie tylko pracowników zatrudnionych na etacie, lecz także tych wykonujących obowiązki w ramach umowy zlecenia.

Zatem agencję pracy tymczasowej, pracownika oraz pracodawcy użytkownika obejmą nowe obowiązki. Między innymi agencja, zanim zawrze umowę z przyszłym pracownikiem tymczasowym, będzie musiała ustalić łączny okres wykonywania pracy lub zlecenia dla danego pracodawcy użytkownika. Pracownik będzie więc musiał przedłożyć w agencji stosowne dokumenty takie jak świadectwo pracy, zaświadczenia, oświadczenia, które pomogą ustalić okres trwania zatrudnienia. Natomiast pracodawca użytkownik ma być od 1 czerwca zobowiązany do prowadzenia i przechowywania ewidencji osób wykonujących dla niego pracę tymczasową. Dodatkowo agencja pracy będzie miała obowiązek podawania w świadectwach pracy informacji o pracodawcach użytkownikach, korzystających z pracy danego pracownika tymczasowego. Osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia będzie musiała wydawać zaświadczenie potwierdzające okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika.

Do ustawy dodany został przepis umożliwiający wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie obowiązywania kolejnej umowy o pracę zawieranej przez agencję i pracownika. Dotychczas zakończenie jednej umowy o pracę i zawarcie kolejnej powodowało konieczność wypłaty ekwiwalentu, pomimo że pracownikom często zależało na zachowaniu urlopu w naturze.

Wskazać należy, iż nowelizacja przepisów ustawy wprowadza także rozszerzony katalog odpowiedzialności agencji i pracodawcy użytkownika za wykroczenia przeciwko prawom pracowników tymczasowych. Ponadto na pracodawcę użytkownika nałożony zostanie nowy obowiązek: do przedłożenia na wniosek agencji pracy dokumentów dotyczących polityki płacowej, np. regulaminu wynagradzania czy zakładowego układu zbiorowego pracy oraz każdej wprowadzonej zmiany w tym zakresie.

Równie ważna zmiana dotyczyć będzie ochrony pracownic, które będą posiadać co najmniej 2-miesięczny staż pracy w danej agencji, ma bowiem przestać obowiązywać wyłączenie art. 177 § 3 Kodeksu Pracy. Zatem kobiety zatrudnione na okres próbny lub czas określony, których umowa miała ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, będą mogły korzystać z przedłużenia umowy aż do dnia porodu.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.