16 maja 2019 r. Sejm uchwalił przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona przez Sejm ustawa w dniu 20 maja 2019 r. została przekazana do podpisu Prezydenta RP. Nowelizacja kodeksu pracy ma na celu wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom dochodzenie swoich praw w przypadku sporów z pracodawcami oraz realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników.

Dyskryminacja

Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie otwartego katalogu przesłanek mogących uchodzić za akty dyskryminacji ze strony pracodawcy. Aktualnie pracownik, który chce dochodzić odszkodowania za nierówne traktowanie, musi wykazać nierówne traktowanie oraz zaistnienie konkretnej przesłanki wymienionej w art. 183a kodeksu pracy. Po wejściu w życie omawianej ustawy każde nieuzasadnione obiektywnymi kryteriami nierówne traktowanie będzie mogło zostać uznane za dyskryminację.

Mobbing

Kolejną zmianą jest wprowadzenie możliwości wystąpienia przez pracownika o odszkodowanie za mobbing, gdy pozostanie w pracy i nie rozwiąże umowy o pracę. Dotychczas pracownik był uprawniony do dochodzenia odszkodowania od pracodawcy dopiero po rozwiązaniu umowy o pracę wskutek mobbingu. Natomiast w trakcie trwania stosunku pracy mógł jedynie dochodzić zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia rozstroju zdrowia.

Świadectwa pracy

Należy także zwrócić uwagę na zmianę w procedurze związanej ze świadectwami pracy. Po wejściu w życie ustawy nowelizującej kodeks pracy, pracownik będzie mógł żądać od pracodawcy sprostowania świadectwa pracy w terminie 14 dni (dotychczas termin ten wynosił 7 dni).

Urlop macierzyński

Nowelizacja przewiduje także rozszerzenie zakresu zastosowania ochrony zagwarantowanej kobiecie przebywającej na urlopie macierzyńskim, o której mowa w art. 177 kodeksu pracy (a więc ochrony przed wypowiedzeniem/rozwiązaniem umowy przez pracodawcę), na ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.