Zaproponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany ustaw podatkowych zakładają wprowadzenie opodatkowaniem podatkiem CIT spółki komandytowej oraz wprowadzenie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych dla firm, których co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów stanowiły nieruchomości położone na terytorium Polski.

Opodatkowanie spółki komandytowej

Obecnie spółka komandytowa, będąca spółką osobową, nie jest samodzielnym podmiotem podlegającym opodatkowaniu; zamiast tego opodatkowaniu podlegają zyski przypadające na wspólnika spółki, odpowiednio do jego udziału w spółce. Dla porównania zysk w spółce z o. o. opodatkowany jest na poziomie samego zysku spółki (podatkiem CIT) oraz później w ramach dywidendy przysługującej wspólnikom (podatkiem PIT). Zasady opodatkowania spółki komandytowej sprawiły, że stała się ona bardzo popularna, szczególnie dla działalności rodzinnych i firm średnich rozmiarów, jak również dla podmiotów większych, dla których przejście na funkcjonowanie w ramach spółki z o. o. komandytowej, a w konsekwencji ograniczenie opodatkowania do jednego podatku, który płacili wspólnicy, jak również znaczące uproszczenie przepływy kapitału w spółce okazało się być korzystne. Takie rozwiązanie pozostaje zgodne z przepisami i nie stanowi niedozwolonej optymalizacji czy czynności zmierzających do uniknięcia opodatkowania.

Zgodnie z proponowaną nowelizacją przepisów spółka komandytowa opodatkowana będzie najpierw od własnego zysku (na podstawie przepisów ustawy o CIT), a następnie zysk przekazany wspólnikom będzie podlegać osobno opodatkowaniu na zasadach wskazanych w ustawie o PIT. Oznacza to zrównanie, w odniesieniu do korzystności opodatkowania, tę formę prowadzenia działalności gospodarczej ze spółką z o. o.

Co istotne, możliwe jest w związku z tym przekształcenie spółki komandytowej  w sp. z o.o. (bezpieczniejszą w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania) na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. Kancelaria w ramach prowadzonych usług może przeprowadzić taką procedurę.

Spółka nieruchomościowa

Ustawodawca w nowelizacji wprowadza nowe pojęcie „spółki nieruchomościowej”, którą stanowić ma podmiot, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

Spółki nieruchomościowe zobowiązane będą m. in. do przekazywania po zakończeniu roku informacji o swoich bezpośrednich i pośrednich udziałowcach oraz pełnić funkcję płatnika podatku w zakresie zbycia udziałów takiej spółki, jeśli co najmniej jedna strona transakcji nie będzie rezydentem podatkowym w Polsce.

Dodatkowe obowiązki będą również dotyczyły innych spółek z jakimkolwiek prawem do nieruchomości. Do ich obowiązków należało będzie informowanie odpowiedniego urzędu o wspólnikach, publiczne ogłaszanie raportu z uzasadnieniem poziomu kosztów, przychodów i zapłaconego podatku oraz publikowanie polityki podatkowej. Są to obowiązki, jakie dotychczas dotyczyły tylko największych podatników.

Niniejszy newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.