Ministerstwo Finansów po raz kolejny przedłuża terminy do składania sprawozdań oraz ewidencji za ubiegły rok obrotowy. Jak poinformował Minister Finansów, wydłużenie wyżej wymienionych terminów jest „wychodzeniem naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców”.

Na mocy stosownego rozporządzenia, które weszło w życie 10 marca 2022 roku, wydłużono przedsiębiorcom terminy inwentaryzacji, sporządzenia zestawień obrotów i sald, sporządzenia sprawozdań finansowych, przekazywania oraz zatwierdzenia ich dla wybranych jednostek  terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wydłużenia terminów sprawozdań finansowych

Czynność
Dotychczasowy termin
Obowiązujący termin
Zamknięcie ksiąg rachunkowych
31 marca
30 czerwca 2022 r. (przedłuża się o 3 miesiące)
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej za rok obrotowy
Do 26 marca
24 czerwca 2022 r. (przedłuża się o 90 dni)
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
Do 31 marca
Do 30 czerwca 2022 r. (Przedłuża się o 3 miesiące)
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Do 30 czerwca
Do 30 września 2022 r. (Przedłuża się o 3 miesiące)
Sporządzenie sprawozdania z działalności
Do 31 marca
Do 30 czerwca 2022 r. (przedłuża się o 3 miesiące)
Sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
Do 31 marca
Do 30 czerwca 2022 r. (przedłuża się o 3 miesiące)
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Do 31 marca
Do 30 czerwca 2022 r. (przedłuża się o 3 miesiące)
Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Do 30 czerwca
Do 30 września 2022 r. (przedłuża się o 3 miesiące)

UWAGA! Przedłużenia terminów mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r. i nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą:
Łukasz Szczepaniak
Aplikant adwokacki | Junior Associate

tel. 690 541 007
l.szczepaniak@kancelarialebek.pl