1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), która wprowadza nowe uprawnienie m.in. dla osób pozostających bez pracy, zatrudnionych na umowę o dzieło, studentów i rolników, którzy będą mogli otrzymywać po 1 000 złotych miesięcznie netto przez cały rok po urodzeniu dziecka.

Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego pobieranego co do zasady przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Osoby samozatrudnione, tj. prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie, które dobrowolnie opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe, również są uprawnione do pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Nowe świadczenie rodzicielskie będzie przyznawane niezależnie od dochodów rodziny. Przysługiwać będzie ono będzie przede wszystkim osobom bezrobotnym, studentom, rolnikom i zatrudnionym w ramach umowy o dzieło, czyli osobom, które dotychczas były pozbawione prawa do świadczeń po urodzeniu dziecka.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez okres 52 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Okres ten będzie odpowiednio dłuższy w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka (maksymalnie wynosić będzie 71 tygodni). Świadczenie przysługiwać będzie co do zasady matce dziecka od dnia urodzenia dziecka, jednakże ojciec dziecka będzie uprawniony do jego pobierania w razie śmierci matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka oraz w razie skrócenia przez nią okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego (jednakże nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez nią świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka).

Uprawnionymi do pobierania świadczenia rodzicielskiego będą również opiekunowie faktyczni dziecka, rodzina zastępcza (za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) oraz osoby, które przysposobiły dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwało od dnia objęcia dziecka opieką.

Uprawnieni do świadczenia otrzymają kwotę 1 000 zł miesięcznie. Od momentu porodu rodzic będzie miał 3 miesiące na zgłoszenie się po świadczenie. Jeśli zrobi to po tym czasie, pieniądze otrzyma dopiero od momentu złożenia wniosku.

Ze świadczenia rodzicielskiego nie będą mogły skorzystać osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, a także osoby, które mają prawo skorzystania z tego typu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (m.in. funkcjonariusze służb mundurowych). Jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, drugiemu z rodziców nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie.

Niniejsza informacja nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.